Ví dụ LibreOffice Math

Dưới đây là những ví dụ về công thức trong LibreOffice Math.

Ký hiệu với số mũ

Ví dụ về việc tạo ký hiệu với số mũ trong LibreOffice Math. Bạn có thể chép ví dụ này vào cửa sổ Lệnh để dùng cho công thức của bạn.

Ký hiệu với số mũ

Đây là một ví dụ khác nữa về việc tạo ký hiệu với số mũ trong LibreOffice Math. Bạn có thể chép ví dụ này vào cửa sổ Lệnh để dùng cho công thức của bạn.

Ký hiệu với số mũ

Ví dụ thứ ba về việc dùng LibreOffice Math để tạo ký hiệu với số mũ. Bạn có thể chép ví dụ này vào cửa sổ Lệnh để dùng cho công thức của bạn.

Ma trận

Đây là ví dụ tạo ma trận bằng LibreOffice Math. Bạn có thể chép ví dụ này vào cửa sổ Lệnh để dùng cho công thức của bạn.

Ma trận với cỡ phông thay đổi

Đây là ví dụ tạo ma trận với cỡ phông thay đổi trong LibreOffice Math. Bạn có thể chép ví dụ này vào cửa sổ Lệnh để dùng cho công thức của bạn.

Ma trận với phông đậm

Đây là ví dụ tạo ma trận với phông đậm trong LibreOffice Math. Bạn có thể chép ví dụ này vào cửa sổ Lệnh để dùng cho công thức của bạn.

Hàm

Đây là ví dụ tạo hàm với LibreOffice Math. Bạn có thể chép ví dụ này vào cửa sổ Lệnh để dùng cho công thức của bạn.

Căn bậc hai

Đây là ví dụ tạo căn bậc hai với LibreOffice Math. Bạn có thể chép ví dụ này vào cửa sổ Lệnh để dùng cho công thức của bạn.

Phạm vi của Tích phân và Tổng, Cỡ phông

Đây là ví dụ sử dụng nhiều phông và cỡ phông trong LibreOffice Math.

Thuộc tính

Đây là ví dụ cách sử dụng những thuộc tính khác nhau cho công thức trong LibreOffice Math.

Please support us!