Định dạng

You can choose among various options for formatting a LibreOffice Math formula. The format options are displayed in the lower part of the Elements pane. These options are also listed in the context menu of the Commands window.

Để truy cập lệnh này...

Trong cửa sổ Lệnh, mở trình đơn ngữ cảnh rồi chọn lệnh Định dạng.

Choose View - Elements; then on the Elements pane select Formats from the listbox.


The following is a complete list of all available formatting options in LibreOffice Math. The icon next to the formatting option indicates that it can be accessed through the Elements pane (menu View - Elements) or through the context menu of the Commands window.

Biểu tượng Ghi chú

Chữ « a » chỉ ký tự mà bạn có thể áp dụng định dạng cho nó. Bạn có thể thay thế ký tự này bằng bất kì ký tự khác mà bạn thích.


Tùy chọn định dạng

Superscript left Icon

Chỉ số trên trái

Chèn chỉ số lên phía trên bên trái ô trống. Bạn cũng có thể gõ lệnh <?>lsup{<?>} vào cửa sổ Lệnh.

Superscript top Icon

Chỉ số trên ở đỉnh

Chèn chỉ số lên phía trên đầu khung chứa. Bạn cũng có thể gõ trực tiếp lệnh <?>csup<?> vào cửa sổ Lệnh.

Superscript right Icon

Chỉ số trên phải

Chèn chỉ số lên phía trên bên phải ô trống. Bạn cũng có thể gõ lệnh <?>^{<?>} trực tiếp vào cửa sổ Lệnh, hoặc dùng lệnh rsup hoặc sup.

Vertical stack (2 elements) Icon

Đống đứng (2 phần tử)

Tạo ra đống đứng (nhị thức) với hai ô trống. Bạn cũng có thể gõ lệnh binom<?><?> trực tiếp vào cửa sổ Lệnh.

New line Icon

Dòng mới

Tạo dòng mới. Bạn cũng có thể gõ lệnh newline trực tiếp vào cửa sổ Lệnh.

Subscript left Icon

Chỉ số dưới trái

Chèn chỉ số ở phía dưới bên trái một ô trống. Bạn cũng có thể gõ lệnh <?>lsub{<?>} vào cửa sổ Lệnh.

Subscript bottom Icon

Chỉ số chân

Chèn chỉ số ở dưới chân một ô trống. Bạn cũng có thể gõ lệnh <?>csub<?> trực tiếp vào cửa sổ Lệnh.

Subscript right Icon

Chỉ số dưới phải

Chèn chỉ số ở phía dưới bên phải ô trống. Bạn cũng có thể gõ lệnh <?>_{<?>} vào cửa sổ Lệnh, dấu gạch dưới có thể được thay bằng rsub hoặc sub.

Vertical stack (3 elements) Icon

Ba ký tự chồng lên nhau

Chèn một đống đứng với ba ô trống. Bạn cũng có thể gõ lệnh stack {<?>#<?>#<?>} vào cửa sổ Lệnh.

Small gap Icon

Khoảng trắng nhỏ

Chèn khoảng trắng giữa hai ký tự. Bạn cũng có thể gõ lệnh ` trực tiếp vào cửa sổ Lệnh. Lệnh này phải nằm sát bên phải hoặc trái ký hiệu, biến số, số hoặc một câu lệnh hoàn chỉnh.

Align left Icon

Canh lề trái

Biểu tượng này gán cho « a » tình trạng canh lề bên trái, và chèn một ô trống. Bạn cũng có thể gõ lệnh alignl<?> trực tiếp vào cửa sổ Lệnh.

Align to horizontal center Icon

Canh lề ở giữa nằm ngang

Gán cho « a » tình trạng chỉnh canh ở giữa theo chiều ngang, và chèn một ô trống. Bạn cũng có thể gõ lệnh alignc<?> trực tiếp vào cửa sổ Lệnh.

Align right Icon

Canh lề phải

Chèn câu lệnh để sắp hàng bên phải, và ô trống. Bạn cũng có thể gõ lệnh alignr<?> vào cửa sổ Lệnh.

Matrix stack Icon

Đống ma trận

Chèn ma trận với bốn ô trống. Bạn cũng có thể gõ lệnh matrix{<?>#<?>##<?>#<?>} trực tiếp vào cửa sổ Lệnh. Ví trí của các ký tự trong ma trận được định vị bằng số hàng và số cột. Bạn có thể mở rộng ma trận theo bất kì hướng nào bằng cách thêm ký tự vào cửa sổ Lệnh.

Gap Icon

Khoảng trắng

Chèn khoảng trắng vào giữa hai ô trống. Bạn cũng có thể gõ lệnh ~ trực tiếp vào cửa sổ Lệnh. Lệnh này phải nằm sát bên phải hoặc trái ký hiệu, biến số, số hoặc một câu lệnh hoàn chỉnh.

Để cân chỉnh thì các lệnh alignl, aligncalignr đặc biệt hiệu quả nếu bạn

Khi sử dụng hướng dẫn canh lề, chú ý rằng

Để canh lề dùng lệnh « matrix »

matrix{

alignr sin^2 x + cos^2 x#{}={}#alignl 1 ##

alignr cos^2 x #{}={} #alignl 1 - sin^2 x

}

Canh lề trái

Nếu một dòng hoặc một chuỗi ký tự bắt đầu bằng chữ thì sẽ được mặc định canh lề trái. Tuy nhiên bạn cũng có thể thay đổi nó bằng lệnh align. Ví dụ: stack{a+b-c*d#alignr "text"}, chữ "text" sẽ được canh sang phải. Chú ý: chữ phải được đặt trong dấu ngoặc kép.

The standard centralized formulas can be aligned to the left without using the Format - Align menu. To do this, place an empty character string, that is, the inverted commas which surround any text "", before the section of formula that you want to align. For example, typing "" a+b newline "" c+d results in both equations being left-aligned instead of centered.

Biểu tượng Cảnh báo

Chú ý: khi đánh lệnh ở trong cửa sổ Lệnh một số định dạng yêu cầu khoảng trắng. Điều này đặc biệt cần khi nạp giá trị (ví dụ, a lsup{3}).


Nhấp chọn Dấu ngoặc và Nhóm lại để biết thêm thông tin về định dạng trong LibreOffice Math.

Thông tin hữu ích Cơ số và Số mũCo giãn, có thể giúp bạn trình bày hiệu quả hơn.

Please support us!