Hàm

Choose a function in the lower part of the Elements pane. These functions are also listed in the context menu of the Commands window. Any functions not contained in the Elements pane need to be typed manually in the Commands window.

Để truy cập lệnh này...

Trong cửa sổ Lệnh, mở trình đơn ngữ cảnh rồi chọn lệnh Hàm.

Choose View - Elements; then on the Elements pane select Functions from the listbox.


The following is a list of all functions that appear in the Elements pane. The icon next to the function indicates that it can be accessed through the Elements pane (menu View - Elements) or through the context menu of the Commands window.

Danh sách các hàm

Natural Exponential Icon

Hàm mũ tự nhiên

Chèn một hàm mũ tự nhiên. Bạn cũng có thể gõ func e^<?> một cách trực tiếp trong cửa sổ Lệnh.

Natural Logarithm Icon

Logarit tự nhiên

Chèn logarit tự nhiên (cơ số e) vào trong ô trống. Bạn cũng có thể gõ ln(<?>) trong cửa sổ Lệnh.

Exponential Icon

Hàm mũ

Chèn hàm mũ vào trong ô trống. Bạn cũng có thể gõ exp(<?>) trong cửa sổ Lệnh.

Logarithm Icon

Logarit

Chèn logarit chung (cơ số 10) vào trong ô trống. Bạn cũng có thể gõ log(<?>) trong cửa sổ Lệnh.

Power Icon

Lũy thừa

Chèn x lũy thừa y. Bạn cũng có thể gõ <?>^{<?>} trong cửa sổ Lệnh. Bạn có thể thay thế ký tự ^ bằng rsup hoặc sup.

Sine Icon

Sin

Chèn hàm sin vào trong ô trống. Bạn cũng có thể gõ sin(<?>) trong cửa sổ Lệnh.

Cosine Icon

Cosin

Chèn hàm cosin vào trong ô trống. Bạn cũng có thể gõ cos(<?>) trong cửa sổ Lệnh.

Tangent Icon

Tang

Chèn hàm tang vào trong ô trống. Bạn cũng có thể gõ tan(<?>) trong cửa sổ Lệnh.

Cotangent Icon

Cotang

Chèn ký hiệu cotang vào trong ô trống. Bạn cũng có thể gõ cot(<?>) trong cửa sổ Lệnh.

Hyperbolic Sine Icon

Sin hyperbol

Chèn hàm sin hyperbol vào trong một ô trống. Bạn cũng có thể gõ sinh(<?>) trong cửa sổ Lệnh.

Square Root Icon

Căn bậc hai

Chèn ký hiệu căn hai vào trong ô trống. Bạn cũng có thể gõ sqrt(<?>) trong cửa sổ Lệnh.

Hyperbolic Cosine Icon

Cosin hyperbol

Chèn ký hiệu cosin hyperbol vào trong ô trống. Bạn cũng có thể gõ cosh(<?>) trong cửa sổ Lệnh.

Hyperbolic Tangent Icon

Tang hyperbol

Chèn ký hiệu tang hyperbol vào trong ô trống. Bạn cũng có thể gõ tanh(<?>) trong cửa sổ Lệnh.

Hyperbolic Cotangent Icon

Cotang hyperbol

Chèn ký hiệu cotang hyperbol vào trong ô trống. Bạn cũng có thể gõ coth(<?>) trong cửa sổ Lệnh.

nth Root Icon

Căn bậc n

Chèn hàm căn n vào trong hai ô trống. Bạn cũng có thể gõ nroot n x trong cửa sổ Lệnh.

Arc Sine Icon

Arc Sin

Chèn hàm arc sin vào trong ô trống. Bạn cũng có thể gõ arcsin(<?>) trong cửa sổ Lệnh.

Arc Cosine Icon

Arc Cosin

Chèn ký hiệu arc cossin vào trong ô trống. Bạn cũng có thể gõ arccos(<?>) trong cửa sổ Lệnh.

Arc Tangent Icon

Arc Tang

Chèn hàm arctang vào trong ô trống. Bạn cũng có thể gõ arctan(<?>) trong cửa sổ Lệnh.

Arc Cotangent Icon

Arc Cotang

Chèn hàm arc cotang vào trong ô trống. Bạn cũng có thể gõ arccot(<?>) trong cửa sổ Lệnh.

Absolute Value Icon

Giá trị tuyệt đối

Chèn ký hiệu giá trị tuyệt đối vào trong ô trống. Bạn cũng có thể gõ abs(<?>) trong cửa sổ Lệnh.

Area Hyperbolic Sine Icon

Sin hyperbol diện tích

Chèn hàm sin hyperbol diện tích vào trong ô trống. Bạn cũng có thể gõ arsinh(<?>) trong cửa sổ Lệnh.

Area Hyperbolic Cosine Icon

Cosin hyperbol diện tích

Chèn một hàm cosin hyperbol diện tích vào trong ô trống. Bạn cũng có thể gõ arcosh(<?>) trong cửa sổ Lệnh.

Area Hyperbolic Tangent Icon

Tang hyperbol diện tích

Chèn hàm tang hyperbol diện tích vào trong ô trống. Bạn cũng có thể gõ artanh(<?>) trong cửa sổ Lệnh.

Area Hyperbolic Cotangent Icon

Cotang hyperbol diện tích

Chèn hàm cotang hyperbol diện tích vào trong ô trống. Bạn cũng có thể gõ arcoth(<?>) trong cửa sổ Lệnh.

Factorial Icon

Giai thừa

Chèn ký hiệu thừa số vào trong ô trống. Bạn cũng có thể gõ fact (<?>) trong cửa sổ Lệnh.

Biểu tượng Gợi ý

You can also assign an index or an exponent to a function. For example, typing sin^2x results in a function "sine to the power of 2x".


Biểu tượng Cảnh báo

Khi đánh một cách thủ công các hàm này trong cửa sổ Lệnh, ghi chú rằng một vài hàm cần đánh dấu cách (v.d. « abs 5=5 », « abs -3=3 »).


Please support us!