Quan hệ

You can choose among various relations to structure your LibreOffice Math formula. The relation functions are displayed in the lower part of the Elements pane. The list is also in the context menu of the Commands window. All relations that are not contained in the Elements pane or in the context menu can be typed manually in the Commands window.

Để truy cập lệnh này...

Trong cửa sổ Lệnh, mở trình đơn ngữ cảnh rồi chọn lệnh Quan hệ.

Choose View - Elements; then on the Elements pane select Relations from the listbox.


The following is a complete list of the relations. The symbol next to the name of the relation indicates that it can be accessed through the Elements pane (choose View - Elements) or through the context menu of the Commands window.

Quan hệ:

is equal Icon

bằng

Chèn kí hiệu bằng (=) vào giưa hai ô trống. Bạn cũng có thể gõ trực tiếp <?> = <?> trong cửa sổ Lệnh.

does not equal Icon

không bằng

Chèn một không bằng vào giữa hai ô trống. Bạn cũng có thể gõ <?> neq <?> trong cửa sổ Lệnh.

identical to Icon

trùng với

Chèn một ký tự cho quan hệ đồng nhất (đồng dạng) vào hai ô trống. Bạn cũng có thể gõ <?> equiv <?> trong cửa sổ Lệnh.

orthogonal to Icon

trực giao với

Chèn kí hiệu trực giao (góc vuông) vào hai ô trống. Bạn cũng có thể gõ <?> trực giao <?> vào trong cửa sổ Lệnh.

divides Icon

chia

Chèn kí hiệu phép chia . Bạn cũng có thể gõ <?> divides <?> trong Cửa sổ lệnh .

does not divide Icon

không chia

Biểu tượng này chèn ký tự không chia được. Bạn cũng có thể gõ <?>ndivides<?> trong cửa sổ Lệnh.

less than Icon

nhỏ hơn

chèn kí hiệu nhỏ hơn. Bạn cũng có thể gõ <?>lt<?> hoặc <?> < <?> trong cửa sổ Lệnh .

greater than Icon

lớn hơn

Chèn kí hiệu lớn hơn . Bạn cũng có thể gõ <?> gt <?> hoặc<?> > <?> trong Cửa sổ lệnh.

approximately equal to Icon

xấp xỉ bằng

Chèn kí hiệu xấp xỉ bằng vào hai ô trống. Bạn cũng có thể gõ <?> approx <?> vào trong cửa sổ Lệnh.

parallel to Icon

song song với

Chèn kí hiệu song song vào hai ô trống. Bạn cũng có thể gõ <?>parallel<?> vào trong cửa sổ Lệnh.

less than or equal to (slanted) Icon

nhỏ hơn hoặc bằng (xiên)

Chèn một quan hệ nhỏ hơn hoặc bằng vào hai ô trống. Bạn cũng có thể gõ <?> leslant <?> trong cửa sổ Lệnh.

greater than or equal to (slanted) Icon

lớn hơn hoặc bằng (xiên)

Chèn quan hệ lớn hơn hoặc bằng vào hai ô trống. Bạn cũng có thể gõ <?> geslant <?> trong cửa sổ Lệnh.

similar or equal to Icon

đồng dạng hoặc bằng

Chèn quan hệ đồng dạng hoặc bằng vào hai ô trống. Bạn cũng có thể gõ <?> simeq <?> trong cửa sổ Lệnh.

proportional to Icon

tỷ lệ thuận

Chèn quan hệ tỷ lệ thuận vào hai ô trống. Bạn cũng có thể gõ <?> prop <?> trong cửa sổ Lệnh.

less than or equal to Icon

nhỏ hơn hay bằng

Chèn kí hiệu nhỏ hơn hoặc bằng vào hai ô trống. Bạn có thể gõ <?> le <?> hoặc <?> <= <?> vào trong cửa sổ Lệnh.

greater than or equal to Icon

lớn hơn hoặc bằng

Chèn quan hệ lớn hơn hoặc bằng vào hai ô trống. Bạn cũng có thể gõ <?> ge <?> trong cửa sổ Lệnh.

similar to Icon

đồng dạng

Chèn quan hệ đồng dạng vào hai ô trống. Bạn cũng có thể gõ <?> sim <?> trong cửa sổ Lệnh.

toward Icon

tới

Chèn một ký hiệu quan hệ tới với hai ô trống. Bạn cũng có thể gõ <?> toward <?> trong cửa sổ Lệnh.

double arrow pointing left Icon

con trỏ trái kép

Chèn quan hệ logic con trỏ trái thanh kép. Bạn cũng có thể gõ dlarrow vào trong cửa sổ Lệnh.

double arrow pointing left and right Icon

con trỏ trái và phải kép

Chèn quan hệ lô gic mũi tên với thanh ngang kép chỉ hướng trái và phải vào giữa hai ô trống. Bạn cũng có thể gõ dlrarrow trong cửa sổ Lệnh.

double arrow pointing right Icon

mũi tên chỉ hướng phải kép

Chèn toán tử logic mũi tên hướng phải kép vào giữa hai ô trống. Bạn cũng có thể gõ drarrow trong cửa sổ Lệnh.

precedes Icon

precedes

Chèn toán tử logic mũi tên hướng phải kép vào giữa hai ô trống. Bạn cũng có thể gõ drarrow trong cửa sổ Lệnh.

succeeds Icon

succeeds

Chèn kí hiệu ghép nối giữa hai ô trống. Bạn cũng có thể gõ circ vào trong cửa sổ Lệnh.

not precedes Icon

not precedes

Chèn toán tử logic mũi tên hướng phải kép vào giữa hai ô trống. Bạn cũng có thể gõ drarrow trong cửa sổ Lệnh.

not succeeds Icon

not succeeds

Chèn toán tử logic mũi tên hướng phải kép vào giữa hai ô trống. Bạn cũng có thể gõ drarrow trong cửa sổ Lệnh.

precedes or equal Icon

Tập con hoặc bằng

Chèn toán tử logic mũi tên hướng phải kép vào giữa hai ô trống. Bạn cũng có thể gõ drarrow trong cửa sổ Lệnh.

succeeds or equal Icon

Tập con hoặc bằng

Chèn toán tử logic mũi tên hướng phải kép vào giữa hai ô trống. Bạn cũng có thể gõ drarrow trong cửa sổ Lệnh.

precedes or equivalent Icon

Tập con hoặc bằng

Chèn toán tử logic mũi tên hướng phải kép vào giữa hai ô trống. Bạn cũng có thể gõ drarrow trong cửa sổ Lệnh.

succeeds or equivalent Icon

Tập con hoặc bằng

Chèn toán tử logic mũi tên hướng phải kép vào giữa hai ô trống. Bạn cũng có thể gõ drarrow trong cửa sổ Lệnh.

Để tạo quan hệ rất lớn hơn ở giữa hai ô trống, gõ <?> gg <?> hoặc >> trong cửa sổ Lệnh.

ll hoặc << trong cửa sổ Lệnh để chèn quan hệ rất nhỏ hơn vào công thức.

Quan hệ được xác định là giữa hai ô trống được chèn bằng cách gõ <?>def<?> trong cửa sổ Lệnh.

Chèn ký tự phù hợp ảnh bằng ở giữa hai ô trống, bằng cách gõ <?> transl <?> trong cửa sổ Lệnh.

Lệnh <?>transr<?> chèn ký tự phù hợp gốc bằng vào giữa hai ô trống.

Biểu tượng Cảnh báo

Khi tìm thông tin một cách thủ công trong cửa sổ Lệnh, chú ý rằng một số toán tử cần khoảng cách để có công thức đúng. Điều này đặc biết đúng khi bạn làm việc với các giá trị thay vì các ô trống. Ví dụ, trong quan hệ « rất lớn hơn », gõ 10 gg 1 hoặc a gg b.


Please support us!