Phép toán đơn/đôi

You can choose various unary and binary operators to build your LibreOffice Math formula. Unary refers to operators that affect one placeholder. Binary refers to operators that connect two placeholders. The lower area of the Elements pane displays the individual operators. The context menu of the Commands window also contains a list of these operators, as well as additional operators. If you need an operator that is not contained in the Elements pane, use the context menu or type it directly in the Commands window.

Để truy cập lệnh này...

Trong cửa sổ Lệnh, mở trình đơn ngữ cảnh rồi chọn mục Toán tử Nguyên/Nhị phân

Choose View - Elements; then on the Elements pane select Unary/Binary Operators from the listbox.


The following is a complete list of the unary and binary operators. The symbol next to the operator indicates that it can be accessed through the Elements pane (choose View - Elements) or through the context menu of the Commands window.

Toán tử đơn/đôi

Plus Icon

Cộng

Chèn một dấu cộng vào một ô trống. Bạn cũng có thể gõ + <?> trong cửa sổ Lệnh.

Minus Icon

Trừ

Chèn dấu trừ và một ô trống. Bạn cũng có thể gõ -<?> trong cửa sổ Lệnh.

Plus/Minus Icon

Cộng/Trừ

Chèn một dấu cộng/trừ và một ô trống. Bạn cũng có thể gõ +-<?> trong cửa sổ Lệnh.

Minus/Plus Icon

Trừ/Cộng

Chèn dấu trừ/cộng vào một ô trống. Bạn cũng có thể gõ -+<?> trong cửa sổ Lệnh.

Addition (plus) Icon

Phép cộng

Chèn một dấu cộng vào giữa 2 ô trống. Bạn cũng có thể gõ <?>+<?> trong cửa sổ Lệnh.

Multiplication (dot) Icon

Phép nhân (chấm)

Chèn dấu chấm với 2 ô trống. Bạn cũng có thể gõ <?>cdot<?> trong cửa sổ Lệnh.

Multiplication (x) Icon

Phép nhân (×)

Chèn ký hiệu phép nhân « × » vào 2 ô trống. Bạn cũng có thể gõ <?>times<?> trong cửa sổ Lệnh.

Multiplication (*) Icon

Phép nhân (*)

Chèn kí hiệu phép nhân « * » vào 2 ô trống. Bạn cũng có thể gõ <?>*<?> trong cửa sổ Lệnh .

Subtraction Icon

Phép trừ

Chèn dấu trừ và hai ô trống. Bạn cũng có thể gõ <?>-<?> trong cửa sổ Lệnh.

Division (Fraction) Icon

Phép chia (phân số)

Chèn kí hiệu phân số vào giữa hai ô trống. Bạn cũng có thể gõ <?>over<?> trong cửa sổ Lệnh.

Division Icon

Phép chia

Chèn kí hiệu phép chia vào 2 ô trống. Bạn cũng có thể gõ <?>div<?> trong cửa sổ Lệnh.

Division (Slash) Icon

Phép chia (gạch chéo)

Chèn kí hiệu '/' vào hai ô trống. Bạn cũng có thể gõ <?>/<?> trong cửa sổ Lệnh.

Boolean NOT Icon

NOT luận lý

Chèn NOT luận lývào 1 ô trống. Bạn cũng có thể gõ neg<?> vào cửa sổ Lệnh.

Boolean AND Icon

AND luận lý

Chèn một AND luận lí vào hai ô trống. Bạn cũng có thể gõ <?>and<?> trong cửa sổ Lệnh.

Boolean OR Icon

OR luận lý

Chèn một OR luận lý vào giữa hai ô trống. Bạn cũng có thể gõ <?>or<?> trong cửa sổ Lệnh.

Concatenate Icon

Ghép nối

Chèn kí hiệu ghép nối giữa hai ô trống. Bạn cũng có thể gõ circ vào trong cửa sổ Lệnh.

You can also insert user-defined unary operators by typing uoper in the Commands window, followed by the syntax for the character. This function is useful for incorporating special characters into a formula. For example, the command uoper %theta x produces a small Greek letter theta (a component of the LibreOffice Math character set). You can also insert characters not in the LibreOffice character set by choosing Tools - Symbols - Edit.

You can also insert user-defined binary commands by typing boper into the Commands window. For example, the command y boper %theta x produces the small Greek letter theta preceded by a y and followed by an x. You can also insert characters not in the LibreOffice character set by choosing Tools - Symbols - Edit.

Bằng cách gõ <?>oplus<?> trong cửa sổ Lệnh, bạn chèn một Phép toán cộng tuần hoàn trong mục tài liệu của bạn.

Ngõ <?>ominus<?> trong cửa sổ Lệnh để chèn một phép toán tuần hoàn.

<?>odot<?> trong cửa sổ Lệnh để chèn một phép toán tuần hoàn chấm trong công thức.

<?>odivide<?> trong cửa sổ Lệnhđể chèn một phép chia tuần hoàn trong công thức.

a wideslash b trong cửa sổ Lệnh để tạo ra hai kí tự cùng với dấu gạch chéo giữa chúng (từ bên trái lên dần sang bên phải) . Quy định: phía bên trái của dấu gạch là ở trên, phía bên phải dấu gạch là ở dưới. Lệnh này cũng có trong trình đơn ngữ cảnh của cửa sổ Lệnh.

a widebslash b trong cửa sổ Lệnh để tạo ra hai kí hiệu cùng với dấu gạch chéo giữa chúng (từ bên trái xuống bên phải. Quy định: phía bên trái của dấu gạch là dưới, phía bên phải của dấu gạch là trên. Lệnh này cũng có trong trình đơn ngữ cảnh của cửa sổ Lệnh.

sub hoặc sup trong cửa sổ Lệnh để thêm vào số mũ và dấu lũy thừa trong công thức; ví dụ, con số 2 in thấp.

Biểu tượng Gợi ý

If you want to use a colon ':' as division sign, choose Tools - Symbols or click the Symbols icon on the Tools bar. Click the Edit button in the dialog that appears, then select the Special symbol set. Enter a meaningful name next to Symbol, for example, "divide" and then click the colon in the set of symbols. Click Add and then OK. Click OK to close the Symbols dialog,too. Now you can use the new symbol, in this case the colon, by entering its name in the Commands window, for example, a %divide b = c.


Biểu tượng Cảnh báo

Khi đánh công thức một cách thủ công trong cửa sổ Lệnh, bạn nên chú ý một công thức đúng yêu cầu có các khoảng trống giữa các kí hiệu.Điều này đặc biệt đúng nếu bạ đang sử dụng các giá trị thay cho các ô trống trong các phép toán, ví du như khi chia 4 cho 3 hay a chia cho b.


Please support us!