Thành phần công thức

Đây là một danh sách các tuỳ chọn gồm toán tử, hàm, ký hiệu và định dạng bạn có thể chèn vào trong công thức.

Some examples show you the range of operations.

Cửa sổ vùng chọn được chia làm 2 phần. Bấm chuột vào ký hiệu nằm trong phần trên sẽ hiển thị các ký hiệu tương ứng nằm trong phần dưới của cửa sổ.

Bạn có thể truy cập vào các hàm trong trình đơn con thông qua trình đơn ngữ cảnh của cửa sổ Lệnh.

Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Xem > Thành phần công thức.


Phép toán đơn/đôi

You can choose various unary and binary operators to build your LibreOffice Math formula. Unary refers to operators that affect one placeholder. Binary refers to operators that connect two placeholders. The lower area of the Elements pane displays the individual operators. The context menu of the Commands window also contains a list of these operators, as well as additional operators. If you need an operator that is not contained in the Elements pane, use the context menu or type it directly in the Commands window.

Quan hệ

You can choose among various relations to structure your LibreOffice Math formula. The relation functions are displayed in the lower part of the Elements pane. The list is also in the context menu of the Commands window. All relations that are not contained in the Elements pane or in the context menu can be typed manually in the Commands window.

Phép tính tập hợp

Assign different set operators to the characters in your LibreOffice Math formula. The individual operators are shown in the lower section of the Elements pane. Call the context menu in the Commands window to see an identical list of the individual functions. Any operators not found in the Elements pane have to be entered directly in the Commands window. You can also directly insert other parts of the formula even if symbols already exist for them.

Hàm

Choose a function in the lower part of the Elements pane. These functions are also listed in the context menu of the Commands window. Any functions not contained in the Elements pane need to be typed manually in the Commands window.

Toán tử

You can choose among various operators to structure your LibreOffice Math formula. All available operators appear in the lower part of the Elements pane. They are also listed in the context menu of the Commands window. All operators not contained in the Elements pane or in the context menu must be typed manually in the Commands window.

Attributes

You can choose from various attributes for LibreOffice Math formulas. Some attributes are displayed in the lower part of the Elements pane. These attributes are also listed in the context menu of the Commands window. All attributes not contained in the Elements pane or in the context menu must be typed manually in the Commands window.

Ngoặc

You can choose among various bracket types to structure a LibreOffice Math formula. Bracket types are displayed in the lower part of the Elements pane. These brackets are also listed in the context menu of the Commands window. All brackets that are not contained in the Elements pane or in the context menu can be typed manually in the Commands window.

Định dạng

You can choose among various options for formatting a LibreOffice Math formula. The format options are displayed in the lower part of the Elements pane. These options are also listed in the context menu of the Commands window.

Các ký hiệu khác

Hiển thị các ký hiệu toán học linh tinh.

Ví dụ LibreOffice Math

Dưới đây là những ví dụ về công thức trong LibreOffice Math.

Bảng Tham chiếu Công thức

Danh sách này bao gồm nhiều toán tử, hàm, ký hiệu, thuộc tính định dạng trong LibreOffice Math. Nhiều câu lệnh có thể được chèn vào khi dùng biểu tượng trên cửa sổ Thành phần công thức hoặc trình đơn ngữ cảnh của cửa sổ Lệnh.

Please support us!