Hiển thị tự cập nhật

Chọn lệnh này để tự động cập nhật lại công thức khi có thay đổi. Nếu bạn không chọn tuỳ chọn này, công thức sẽ chỉ được cập nhật khi bạn chọn Xem > Cập nhật hoặc nhấn F9.

Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Xem > Tự động cập nhật màn hình.


Please support us!