Cập nhật

Lệnh này cập nhật lại nội dung của công thức trong cửa sổ tài liệu.

Các thay đổi trong cửa sổ Lệnh được cập nhật tự động nếu tuỳ chọn Hiển thị tự cập nhật được bật.

Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Xem > Cập nhật.

Phím F9

Trên thanh Công cụ, nhấn vào

Icon Update

Cập nhật


Please support us!