Lỗi trước

Di chuyển con trỏ tới lỗi trước (sang trái).

Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Sửa > Lỗi lùi.

Shift+F3


Please support us!