Lỗi sau

Di chuyển con trỏ tới lỗi kế tiếp (sang phải).

Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Sửa > Lỗi kế.

Phím F3


Please support us!