Đánh dấu trước

Di chuyển con trỏ tới đánh dấu trước (sang bên trái).

Biểu tượng Ghi chú

« Vết dấu » là ô trống. Nó có dạng « <?> » trong cửa sổ Lệnh.


Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Sửa > Dấu hiệu lùi.

Shift+F4


Please support us!