Đánh dấu kế

Di chuyển con trỏ tới điểm đánh dấu kế (sang bên phải).

Biểu tượng Ghi chú

« Vết dấu » là ô trống. Nó có dạng « <?> » trong cửa sổ Lệnh.


Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Sửa > Dấu hiệu kế.

Phím F4


Please support us!