To access this function...

Chọn lệnh Sửa > Dấu hiệu kế.

Phím F4

Chọn lệnh Sửa > Dấu hiệu lùi.

Shift+F4

Chọn lệnh Sửa > Lỗi kế.

Phím F3

Chọn lệnh Sửa > Lỗi lùi.

Shift+F3

Trên thanh Công cụ, nhấn vào

Icon Zoom 100%

Hiển thị 100%

Chọn lệnh Xem > Phóng to.

Trên thanh Công cụ, nhấn vào

Icon Zoom In

Phóng to

Chọn lệnh Xem > Thu nhỏ.

Trên thanh Công cụ, nhấn vào

Icon Zoom Out

Thu nhỏ

Chọn lệnh Xem > Hiện tất cả.

Trên thanh Công cụ, nhấn vào

Icon Show All

Hiện tất cả

Chọn lệnh Xem > Cập nhật.

Phím F9

Trên thanh Công cụ, nhấn vào

Icon Update

Cập nhật

Chọn lệnh Xem > Tự động cập nhật màn hình.

Chọn lệnh Xem > Thành phần công thức.

Trong cửa sổ Lệnh, mở trình đơn ngữ cảnh rồi chọn mục Toán tử Nguyên/Nhị phân

Choose View - Elements; then on the Elements pane select Unary/Binary Operators from the listbox.

Trong cửa sổ Lệnh, mở trình đơn ngữ cảnh rồi chọn lệnh Quan hệ.

Choose View - Elements; then on the Elements pane select Relations from the listbox.

Trong cửa sổ Lệnh, mở trình đơn ngữ cảnh rồi chọn lệnh Toán tử.

Choose View - Elements; then on the Elements pane select Operators from the listbox.

Trong cửa sổ Lệnh, mở trình đơn ngữ cảnh rồi chọn lệnh Hàm.

Choose View - Elements; then on the Elements pane select Functions from the listbox.

Trong cửa sổ Lệnh, mở trình đơn ngữ cảnh rồi chọn lệnh Dấu ngoặc.

Choose View - Elements; then on the Elements pane select Brackets from the listbox.

Trong cửa sổ Lệnh, mở trình đơn ngữ cảnh rồi chọn lệnh Thuộc tính.

Choose View - Elements; then on the Elements pane select Attributes from the listbox.

Trong cửa sổ Lệnh, mở trình đơn ngữ cảnh rồi chọn lệnh Định dạng.

Choose View - Elements; then on the Elements pane select Formats from the listbox.

Trong cửa sổ Lệnh, mở trình đơn ngữ cảnh rồi chọn lệnh Thao tác Tập hợp.

Choose View - Elements; then on the Elements pane select Set Operations from the listbox.

Chọn lệnh Định dạng > Phông.

Chọn lệnh Định dạng > Phông > Sửa.

Chọn lệnh Định dạng > Kích cỡ phông.

Chọn lệnh Định dạng > Giãn cách.

Choose Format - Align

Chọn lệnh Định dạng > Chế độ Văn bản.

Choose Tools - Symbols

Trên thanh Công cụ, nhấn vào

Icon Symbols

Symbols

Choose Tools - Symbols - Edit

Chọn lệnh Công cụ > Nhập công thức.

Chọn lệnh Công cụ > Nhập công thức.

Chọn lệnh Công cụ > Tùy chỉnh.

Trong cửa sổ Lệnh, mở trình đơn ngữ cảnh rồi chọn lệnh Khác.

Choose View - Elements; then on the Elements pane select Others from the listbox.

Icon Formula Cursor

Con trỏ Công thức

Please support us!