Textbox and Shape

Opens a submenu to edit the properties of the selected textbox or shape.

Vị trí và Kích cỡ

Thay đổi kích cỡ về, di chuyển, xoay hay làm xiên đối tượng đã chọn.

Text Attributes

Đặt các thuộc tính về chức năng bố trí và thả neo cho văn bản trên đối tượng kiểu vẽ hay văn bản đã chọn.

Đường

Đặt các tùy chọn định dạng cho đường đã chọn.

Vùng

Đặt các thuộc tính tô đầy của đối tượng vẽ đã chọn.

Please support us!