Slide

This menu provides slide management and navigation commands.

New Slide

Inserts a slide after the currently selected slide.

Duplicate Slide

Creates a copy of the currently selected slide.

Insert Slide from File

Bạn có khả năng chèn các ảnh chiếu từ trình diễn khác vào trình diễn hiện thời. Cũng có thể sao chép và dán các ảnh chiếu giữa các trình diễn khác nhau.

Layout

Opens a submenu with slide layouts.

Delete Slide

Deletes the selected slide(s).

Save Background Image

If the slide has a background image, this option allows the user to save the corresponding background image file.

Set Background Image

Opens a File Picker to choose an image file to be set as the background of the current slide.

Slide Properties

Sets slide orientation, slide margins, background and other layout options.

Change Slide Master

Displays the Available Master Slides dialog, where you can select a layout scheme for the current slide. Any objects in the slide design are inserted behind objects in the current slide.

New Master

Creates a new Master Slide. This function is only available in Master View.

tip

To enter the Master View, go to View - Master Slide. To exit the Master View, go to View - Normal.


Delete Master

Deletes the currently selected Master Slide. This function is only available in Master View

Master Background

This option allows to show or hide the background image defined in the master slide.

Master Objects

This option allows to show or hide objects defined in the master slide.

Master Elements

Displays a dialog box where the following elements from the master slide can be enabled or disabled:

Show Slide

If a slide is hidden, this function makes it visible again.

Hide Slide

If a slide is visible, this function hides it.

Rename Slide

Opens a dialog box where a name can be set for the current slide.

Jump to Last Edited Slide

Navigates to the last edited slide in the document.

Move

Shows a list of move operations that can be applied to the current slide:

Navigate

Shows a list of functions that can be used to navigate through the slides:

Ảnh chiếu tóm tắt

Creates a new slide that contains an unordered list from the titles of the slides that follow the selected slide. The summary slide is inserted behind the last slide.

Mở rộng ảnh chiếu

Tạo một ảnh chiếu mới từ mọi điểm phác thảo cấp đầu (đúng bên dưới cấp tựa đề) trên ảnh chiếu đã chọn. Chuỗi văn bản của phác thảo trở thành tựa đề của ảnh chiếu mới. Các điểm phác thảo nằm dưới cấp đầu trên ảnh chiếu gốc thì di chuyển lên một cấp trên ảnh chiếu mới.

Chuyển tiếp Ảnh chiếu

Defines the special effect that plays when you display a slide during a slide show.

Please support us!