Format

Contains commands for formatting the layout and the contents of your document.

Text

Opens a submenu where you can choose text formatting commands.

Spacing

Opens a submenu where you can choose text spacing commands.

Align

Opens a submenu where you can align text and objects.

Lists

Opens a submenu where you can modify the structure of numbered and bulleted paragraphs.

Định dạng Mặc định

Removes direct formatting from the selection.

Character

Thay đổi phông và định dạng phông cho các ký tự đã chọn.

Paragraph

Modifies the format of the current paragraph, such as indents and alignment.

Bullets and Numbering

Adds numbering or bullets to the current paragraph, and lets you edit format of the numbering or bullets.

Object and Shape

Thay đổi kích cỡ về, di chuyển, xoay hay làm xiên đối tượng đã chọn.

Line

Đặt các tùy chọn định dạng cho đường đã chọn.

Area

Đặt các thuộc tính tô đầy của đối tượng vẽ đã chọn.

Text

Đặt các thuộc tính về chức năng bố trí và thả neo cho văn bản trên đối tượng kiểu vẽ hay văn bản đã chọn.

Interaction

Xác định ứng xử của đối tượng đã chọn khi bạn nhấn vào nó trong khi chiếu ảnh.

Tên

Gán tên cho đối tượng đã chọn, để bạn tìm nhanh đối tượng trong Bộ điều hướng.

Mô tả

Gán cho đối tượng đã chọn một tựa đề và một mô tả. Hai đồ thông tin này được cung cấp cho công cụ khả năng truy cập, và được hiển thị dạng thẻ xen kẽ khi bạn xuất khẩu tài liệu.

Slide Design

Displays the Available Master Slides dialog, where you can select a layout scheme for the current slide. Any objects in the slide design are inserted behind objects in the current slide.

Slide Layout

Opens a submenu with slide layouts.

Nhóm

Nhóm thì kết hợp các đối tượng đã chọn, để di chuyển hay định dạng dưới dạng một đối tượng riêng lẻ.

Please support us!