Format

Contains commands for formatting the layout and the contents of your document.

Text

Opens a submenu where you can choose text formatting commands.

Định dạng Mặc định

Removes direct formatting and formatting by character styles from the selection.

Character

Thay đổi phông và định dạng phông cho các ký tự đã chọn.

Paragraph

Modifies the format of the current paragraph, such as indents and alignment.

Bullets and Numbering

Adds numbering or bullets to the current paragraph, and lets you edit format of the numbering or bullets.

Position and Size

Thay đổi kích cỡ về, di chuyển, xoay hay làm xiên đối tượng đã chọn.

Line

Đặt các tùy chọn định dạng cho đường đã chọn.

Area

Đặt các thuộc tính tô đầy của đối tượng vẽ đã chọn.

Text

Đặt các thuộc tính về chức năng bố trí và thả neo cho văn bản trên đối tượng kiểu vẽ hay văn bản đã chọn.

Slide Design

Displays the Available Master Slides dialog, where you can select a layout scheme for the current slide. Any objects in the slide design are inserted behind objects in the current slide.

Slide Layout

Opens a submenu with slide layouts.

Interaction

Xác định ứng xử của đối tượng đã chọn khi bạn nhấn vào nó trong khi chiếu ảnh.

Nhóm

Nhóm thì kết hợp các đối tượng đã chọn, để di chuyển hay định dạng dưới dạng một đối tượng riêng lẻ.

Please support us!