Format

Contains commands for formatting the layout and the contents of your document.

Text

Opens a submenu where you can choose text formatting commands.

Spacing

Opens a submenu where you can choose text spacing commands.

Align Text

Opens a submenu where you can align text and objects.

Lists

Opens a submenu where you can modify the formatting of list paragraphs.

Định dạng Mặc định

Removes direct formatting from the selection.

Styles

Shows commands to edit, update, create, and manage styles.

Character

Thay đổi phông và định dạng phông cho các ký tự đã chọn.

Paragraph

Modifies the format of the current paragraph, such as indents and alignment.

Bullets and Numbering

Adds numbering or bullets to the current paragraph or to selected paragraphs, and lets you edit format of the numbering or bullets.

Table

Shows commands to format, edit, and delete a table and its elements.

Image

Shows commands to crop, edit, and manage images.

Object and Shape

Opens a submenu to edit the properties of the selected object or shape.

Bóng

Add a shadow to the selected drawing object, and define the properties of the shadow.

Interaction

Xác định ứng xử của đối tượng đã chọn khi bạn nhấn vào nó trong khi chiếu ảnh.

Tên

Gán tên cho đối tượng đã chọn, để bạn tìm nhanh đối tượng trong Bộ điều hướng.

Mô tả

Gán cho đối tượng đã chọn một tựa đề và một mô tả. Hai đồ thông tin này được cung cấp cho công cụ khả năng truy cập, và được hiển thị dạng thẻ xen kẽ khi bạn xuất khẩu tài liệu.

Distribute Selection

Distributes three or more selected objects evenly along the horizontal axis or the vertical axis. You can also evenly distribute the spacing between objects.

Xoay

Xoay đối tượng đã chọn.

Lật

Lật đối tượng đã chọn theo chiều ngang hay dọc.

Chuyển đổi

Các tùy chọn về tiến trình chuyển đổi đối tượng đã chọn.

Align Objects

Căn chỉnh những đối tượng sau sau cho phù hợp.

Sắp đặt

Thay đổi thứ tự xếp đống của đối tượng đã chọn.

Nhóm

Nhóm thì kết hợp các đối tượng đã chọn, để di chuyển hay định dạng dưới dạng một đối tượng riêng lẻ.

Please support us!