Tính năng LibreOffice Impress

LibreOffice Impress cho bạn có khả năng tạo chiều ảnh chuyên nghiệp có thể chứa đồ thị, đối tượng đồ họa, âm nhạc, ảnh động và nhiều mục khác. Bạn cũng có thể nhập và sửa đổi trình chiếu có định dạng MS PowerPoint (.ppt).

Đối với chiếu ảnh trên màn hình, hoạt ảnh, đồ chuyển dạng ảnh chiếu, âm nhạc và ảnh động là vài của những kỹ thuật bạn có thể sử dụng để làm cho trình chiếu đẹp hơn.

Tạo đồ họa véc-tơ

Nhiều công cụ sẵn sảng để tạo đồ họa véc-tơ trong LibreOffice Draw cũng sẵn sảng trong LibreOffice Impress.

Tạo ảnh chiếu

LibreOffice Impress cung cấp các mẫu để tạo ảnh chiếu có hình thức chuyên nghiệp.

You can also assign a number of dynamic effects to your slides, including animation and transition effects.

Tạo trình chiếu

Có sẵn vài ô xem hay trang khi bạn thiết kế trình chiếu. Chẳng hạn, bộ sắp xếp ảnh chiếu hiển thị toàn cảnh các ảnh chiếu dạng hình thu nhỏ, còn trang phát tay chứa cả ảnh chiếu lẫn văn bản đều bạn muốn phân phối trong khán giả.

LibreOffice Impress cũng cho phép thử tính thời gian của trình chiếu.

Xuất bản trình chiếu

Bạn có thể xuất bản ảnh chiếu trên màn hình, dạng bản phát tay hay tài liệu HTML.

Hiển thị trình chiếu

LibreOffice Impress cho phép chọn cách chạy trình chiếu tự động hoặc thủ công.

Please support us!