Image Bar

Use the Image bar to set the color, contrast, and brightness options for the selected graphic object(s).

Image Filter

This icon on the Image bar opens the Image Filter bar, where you can use various filters on the selected picture.

Icon Filter

Lọc

Chế độ đồ hoạ

Liệt kê các thuộc tính xem cho đối tượng đồ họa đã chọn. Đối tượng nhúng hay đã liên kết trong tập tin hiện thời sẽ không thay đổi, chỉ ô xem của đối tượng.

Kiểu dáng ô

Chế độ đồ họa

Màu

Dùng thanh công cụ Màu để chỉnh sửa các thuộc tính của đối tượng đã chọn.

Độ trong suốt

Ghi rõ mức độ trong suốt của đối tượng đồ họa. Có thể đặt giá trị từ 0% (đục hoàn toàn) đến +100% (trong suốt hoàn toàn).

Biểu tượng

Độ trong suốt

Xén

Cho phép xén ô hiển thị ảnh được chèn vào. Chỉ ô hiển thị được sao chép: ảnh được chèn không thay đổi. Trước tiên, cần phải chọn một ảnh để xén.

Trong trình Impress hay Draw không hiển thị hộp thoại khi bạn nhấn vào biểu tượng này, nhưng bạn thấy tám móc xén. Mở trình đơn ngữ cảnh của một ảnh được chọn, sau đó chọn câu lệnh Thả ảnh, nếu bạn muốn sử dụng hộp thoại để xén.

Kéo bất cứ móc xén nào để xén ảnh.

biểu tượng

Xén

Please support us!