Thanh sắp xếp ảnh chiếu

Trong ô xem Sắp xếp ảnh chiếu, thanh Sắp xếp ảnh chiếu có thể được dùng.

Lựa chọn

Cho phép bạn chọn đối tượng trong tài liệu đang biên soạn.

Icon

Vùng chọn

Chiếu ảnh

Starts your slide show.

Slide Show Icon

Chiếu ảnh

Please support us!