Thanh phác thảo

Trong ô Xem phác thảo, thanh Phác thảo chứa các công cụ sửa đổi thường dùng. Nhấn vào mũi tên kế bên biểu tượng nào để mở thanh công cụ chứa các lệnh thêm. Cũng có thể tách rời thanh công cụ thêm này.

Demote

Moves a list paragraph where the cursor is located, or selected list paragraphs, down one list level.

Icon Demote

Promote

Moves a list paragraph where the cursor is located, or selected list paragraphs, up one list level.

Icon Promote

Moves the paragraph where the cursor is located, or selected paragraphs, to after the next paragraph.

Icon Move Down

Moves the paragraph where the cursor is located, or selected paragraphs, to before the previous paragraph.

Icon Move Up

Show Formatting

Shows or hides the character formatting of the slide headings. To change the character formatting of a heading, open the Styles window, right-click a style, and then choose Modify.

Show Formatting Icon

Show Formatting

Đen trắng

Hiển thị các ảnh chiếu chỉ bằng màu đen trắng.

Black and White Icon

Đen trắng

Show Only First Level

Hides all of the headings of the slides in the current slide show except for the titles of the slides. Hidden headings are indicated by a black line in front of a slide title. To show the headings, click the Show All Levels icon.

Icon Show Only First Level

Show Only First Level

Show All Levels

Displays the hidden headings of the slides in the current slide show. To hide all of the headings in the current slide show, except for the slide titles, click the Show Only First Level icon.

Icon Show All Levels

Show All Levels

Ẩn điểm phụ

Ẩn các tiêu đề phụ của tiêu đề đã chọn. Các tiêu đề phụ bị ẩn được đại diện bởi đường màu đen ở trước tiêu đề. Để hiển thị các tiêu đề phụ này, nhấn vào biểu tượng Hiện điểm phụ.

Icon Hide Subpoints

Ẩn điểm phụ

Hiện điểm phụ

Hiển thị các tiêu đề phụ của tiêu đề đã chọn. Để ẩn các tiêu đề phụ của tiêu đề đã chọn, nhấn vào biểu tượng Ẩn điểm phụ.

Icon Show Subpoints

Hiện điểm phụ

Please support us!