Thước

Bạn có thể sử dụng thước đo nằm ngang và nằm dọc ở cạnh bên trái và bên trên vùng làm việc LibreOffice Impress, để giúp đỡ khi bạn tạo ảnh chiếu. Phần thước nào trải ra vùng của ảnh chiếu thì hiển thị màu trắng.

Biểu tượng Gợi ý

Khi bạn chọn đối tượng, các chiều của nó được hiển thị trên thước như là dòng đôi màu xám. Để thay đổi kích cỡ của đối tượng một cách chính xác, kéo một của hai dòng đôi sang vị trí khác trên thước.


Khi bạn chọn đối tượng văn bản trên ảnh chiếu, các dấu thụt lề và vị trí Tab được hiển thị trên thước nằm ngang. Để thay đổi vị trí thụt lề hay tab cho đối tượng văn bản đó, kéo dấu thụt lề hay tab sang vị trí khác trên thước.

Cũng có thể kéo dòng đính từ thước, để giúp đỡ sắp hàng các đối tượng trên ảnh chiếu. Để chèn một dòng đính bằng thước, kéo cạnh của thước vào ảnh chiếu.

Để hiển thị hay ẩn những thước, chọn mục trình đơn Xem > Thước.

Để xác định đơn vị đo cho thước, nhấn-phải vào thước rồi chọn đơn vị trong danh sách tự mở.

Để thay đổi gốc (điểm 0) của những thước, kéo giao của hai thước ở góc trên, bên trái, vào vùng làm việc. Lúc đó, nét dẫn nằm ngang và nằm dọc sẽ xuất hiện. Cứ kéo giao đến khi những nét dẫn nằm ngang và nằm dọc nằm ở vị trí của gốc mới đã muốn, sau đó buông con chuột. Để đặt lại gốc thước về giá trị mặc định, chỉ hãy nhấn đôi vào giao.

Để thay đổi lề của ảnh chiếu, kéo cạnh của vùng màu trắng trên thước.

Please support us!