Thanh trạng thái

Thanh trạng thái hiển thị thông tin về tài liệu, gồm thông tin về đối tượng được chọn hiện thời. Bạn cũng có khả năng nhấn vào một số mục trên thanh trạng thái để mở cửa sổ hộp thoại tương ứng.

Kích cỡ hiện tại

Hiển thị toạ độ X/Y của con trỏ, và kích cỡ của đối tượng đã chọn.

Thu Phóng

Ghi rõ hệ số thu phóng hiện thời theo đó hiển thị trang.

Sửa đổi Tài liệu

If changes to the document have not yet been saved, a "*" is displayed in this field on the Status bar. This also applies to new, not yet saved documents.

Ảnh chiếu/Cấp hiện có

Hiển thị số hiệu của ảnh chiếu đang xem, sau đó tổng số ảnh chiếu.

Kiểu dáng trang hiện có

Displays the current Page Style. Double-click to edit the style, right-click to select another style.

Please support us!