Thanh xem ảnh chiếu

Thanh xem ảnh chiếu mở ô xem việc Sắp xếp Ảnh chiếu.

Thử thời gian

Khởi chạy chiếu ảnh, với bộ đếm thời gian trong góc dưới, bên trái.

Biểu tượng

Thử thời gian

Hiện/ẩn ảnh chiếu

Ẩn ảnh chiếu đã chọn, để không hiển thị nó trong chiếu ảnh.

Biểu tượng

Hiện/ẩn ảnh chiếu

Ảnh chiếu mỗi hàng

Gõ số ảnh chiếu cần hiển thị trên mỗi hàng trong Bộ sắp xếp ảnh chiếu.

Please support us!