Thanh dòng và tô đầy

Thanh dòng và tô đầy chứa các lệnh và tùy chọn có thể sử dụng trong ô xem hiện có.

note

With no object selected in the workspace, if you set the shape attributes like line width, line color, line style, area fill type and area fill style with the Line and Filling bar, then the line and filling settings are applied to new shapes, as direct formatting, overriding the shape Default Drawing Style attributes. To reset the attributes of the Line and Filling bar to those of the Default Drawing Style, unselect any object in the workspace and double-click on the Default Drawing Style entry in the Styles pane of the Sidebar. The next object you draw shows the Default Drawing Style.


Vị trí và Kích cỡ

Thay đổi kích cỡ về, di chuyển, xoay hay làm xiên đối tượng đã chọn.

Icon Position and Size

Vị trí và Kích cỡ

Align Objects

Căn chỉnh những đối tượng sau sau cho phù hợp.

Nâng lên trên

Nâng đối tượng đã chọn lên trên đống, để hiện rõ « phía trước » các đối tượng khác.

Icon Bring to Front

Nâng lên trên

Nâng lên

Nâng đối tượng đã chọn lên một cấp, gần hơn đầu đống.

Icon Bring Forward

Nâng lên

Hạ thấp

Hạ thấp đối tượng đã chọn xuống một cấp, gần hơn cuối đống.

Icon Send Backward

Hạ xuống

Hạ xuống dưới

Hạ thấp đối tượng đã chọn xuống dưới đống, để ẩn « phía sau » các đối tượng khác.

Icon Send to Back

Hạ xuống dưới

Đằng trước đối tượng

Thay đổi thứ tự xếp đống bằng cách di chuyển đối tượng đã chọn lên đằng trước một đối tượng khác đã xác định. Vị trí trên màn hình của đối tượng đã chọn không thay đổi.

Đằng trước đối tượng

Thay đổi thứ tự xếp đống bằng cách gửi đối tượng đã chọn ra đằng sau một đối tượng khác đã xác định. Vị trí trên màn hình của đối tượng đã chọn không thay đổi.

Kiểu đường

Select the line style that you want to use.

Icon Line Style

Kiểu đường

Bề rộng dòng

Select the width for the line. You can append a measurement unit. A zero line width results in a hairline with a width of one pixel of the output medium.

Icon Line Width

Độ rộng đường

Màu đường

Select a color for the line.

Icon Line Color

Màu đường

Kiểu vùng / Tô đầy

Chọn kiểu tô đầy bạn muốn áp dụng cho đối tượng vẽ đã chọn.

Icon Area Style / Filling

Kiểu dáng/Tô đầy Vùng

Bóng

Thêm bóng đổ vào đối tượng đã chọn. Đối tượng đã có bóng đổ thì gỡ bỏ bóng. Chưa chọn đối tượng khi nhấn vào biểu tượng này thì bóng được thêm vào đối tượng kế tiếp bạn vẽ.

Icon Add Shadow

Bóng

Kiểu mũi tên

Mở thanh công cụ Đầu mũi tên. Hãy dùng các ký hiệu được hiển thị để xác định kiểu dáng cho đầu của đường đã chọn.

Icon Line Ends

Kiểu mũi tên

Flip Vertically

Flips the selected object(s) vertically from top to bottom.

Flip Horizontally

Flips the selected object(s) horizontally from left to right.

Transformations

Sửa đổi hình, hướng hay cách tô đầy các đối tượng đã chọn.

Specifies whether to show or hide the Styles window, which is where you can assign and organize styles.

Icon Styles

Styles

Display Grid

Enables or disables the grid.

Dính lưới

Specifies whether to move frames, drawing elements, and controls only between grid points. To change the status of the snap grip only for the current action, drag an object while holding down the .

Helplines While Moving

Activates or deactivates the display of guides when moving an object.

Please support us!