Thanh dòng và tô đầy

Thanh dòng và tô đầy chứa các lệnh và tùy chọn có thể sử dụng trong ô xem hiện có.

Specifies whether to show or hide the Styles window, which is where you can assign and organize styles.

Icon Styles

Styles

Đường

Đặt các tùy chọn định dạng cho đường đã chọn.

Icon Line

Đường

Kiểu mũi tên

Mở thanh công cụ Đầu mũi tên. Hãy dùng các ký hiệu được hiển thị để xác định kiểu dáng cho đầu của đường đã chọn.

Icon Line Ends

Kiểu mũi tên

Kiểu đường

Select the line style that you want to use.

Biểu tượng

Kiểu đường

Bề rộng dòng

Select the width for the line. You can append a measurement unit. A zero line width results in a hairline with a width of one pixel of the output medium.

Biểu tượng

Độ rộng đường

Màu đường

Select a color for the line.

Biểu tượng

Màu đường

Vùng

Đặt các thuộc tính tô đầy của đối tượng vẽ đã chọn.

Icon Area

Vùng

Kiểu vùng / Tô đầy

Chọn kiểu tô đầy bạn muốn áp dụng cho đối tượng vẽ đã chọn.

Biểu tượng

Kiểu dáng/Tô đầy Vùng

Bóng

Thêm bóng đổ vào đối tượng đã chọn. Đối tượng đã có bóng đổ thì gỡ bỏ bóng. Chưa chọn đối tượng khi nhấn vào biểu tượng này thì bóng được thêm vào đối tượng kế tiếp bạn vẽ.

Icon Add Shadow

Bóng

Please support us!