Chiếu ảnh

Chứa các câu lệnh và tùy chọn để chạy trình chiếu.

Chiếu ảnh

Starts your slide show.

Thiết lập chiếu ảnh

Defines settings for your slide show, including how to display it, which slide to start from, the way you advance the slides, and whether you want to use the presenter console or control it remotely.

Thử thời gian

Khởi chạy chiếu ảnh, với bộ đếm thời gian trong góc dưới, bên trái.

Tương tác

Xác định ứng xử của đối tượng đã chọn khi bạn nhấn vào nó trong khi chiếu ảnh.

Hoạt ảnh riêng

Assigns effects to selected objects.

Chuyển tiếp Ảnh chiếu

Defines the special effect that plays when you display a slide during a slide show.

Hiện/ẩn ảnh chiếu

Ẩn ảnh chiếu đã chọn, để không hiển thị nó trong chiếu ảnh.

Chiếu ảnh riêng

Defines a custom slide show using slides within the current presentation. You can then pick slides to meet the needs of your audience. You can create as many custom slide shows as you want.

Please support us!