Sửa

Chứa các câu lệnh để sửa đổi các đối tượng trong tài liệu.

Xoay

Xoay những đối tượng đã chọn.

Lật

Lật đối tượng đã chọn theo chiều ngang hay dọc.

Chuyển đổi

Các tùy chọn về tiến trình chuyển đổi đối tượng đã chọn.

Sắp đặt

Thay đổi thứ tự xếp đống của đối tượng đã chọn.

Align Objects

Căn chỉnh những đối tượng sau sau cho phù hợp.

Distribute Selection

Distributes three or more selected objects evenly along the horizontal axis or the vertical axis. You can also evenly distribute the spacing between objects.

Đặt tên đối tượng

Gán tên cho đối tượng đã chọn, để bạn tìm nhanh đối tượng trong Bộ điều hướng.

Nhóm lại

Nhóm lại các đối tượng đã chọn, để di chuyển dưới dạng một đối tượng riêng lẻ.

Rã nhóm

Ngắt nhóm đã ra các đối tượng riêng.

Enter Group

Mở nhóm đã chọn, để cho bạn chỉnh sửa mỗi đối tượng riêng. Nếu nhóm đã chọn chứa nhóm khác (nhóm lồng nhau), bạn có thể lặp lại lệnh này với mỗi nhóm phụ.

Ra nhóm

Rời khỏi nhóm, vì vậy bạn không còn có khả năng chỉnh sửa lại mỗi đối tượng riêng trong nhóm.

Tổ hợp

Tổ hợp hai hay nhiều đối tượng đã chọn để làm một hình riêng lẻ. Không giống như chức năng nhóm lại, đối tượng đã tổ hợp kế thừa các thuộc tính của đối tượng dưới cùng trong thứ tự xếp đống. Bạn cũng có thể xẻ ra các đối tượng đã tổ hợp, nhưng mà các thuộc tính đối tượng gốc bị mất.

Split

Xẻ một đối tượng kết hợp thành những đối tượng riêng lẻ. Những đối tượng nhận được sẽ mang thuộc tính đường và tô đầy giống nhưng đối tượng kết hợp.

Hình

Tạo một hình từ hai hay nhiều đối tượng đã chọn.

Nối

Tạo một đường hay đường cong Bézier bằng cách nối với nhau bằng đường hai hay nhiều đường, đường Bézier hay đối tượng khác. Đối tượng đã đóng và tô đầy được chuyển đổi sang đường và mất mẫu/màu tô.

Ngắt

Ngắt ra các đường đã nối với nhau bằng lệnh Nối.

Please support us!