Chèn

Trình đơn này chứa các câu lệnh được dùng để chèn các phần tử mới vào tài liệu, thí dụ, đồ họa, đối tượng, ký tự đặc biệt và tập tin khác.

Image

Opens a file selection dialog to insert an image into the current document.

Audio or Video

Inserts a video or audio file into your document.

Chart

Inserts a chart.

Bảng

Chèn một bảng mới vào ảnh chiếu hay trang hiện tại.

Bước lại

The submenu presents various sources that an image, audio or video can be insert from.

OLE Object

Inserts an embedded or linked object into your document, including formulas, QR codes, and OLE objects.

Shape

This submenu contains common shapes like a line, circle, triangle, and square, or a symbol shape like a smiley face, heart, and flower that can be inserted into the document.

Snap Point/Line

Chèn một điểm đính hay đường đính mà bạn có thể sử dụng để sắp hàng nhanh các đối tượng. Điểm đính hay đường đính không xuất hiện trên bản in.

Text Box

[text/shared/02/01140000.xhp#textbox_text not found].

Ngôn ngữ

Inserts a comment around the selected text, presentation slide, drawing page or at the current spreadsheet cursor position.

Floating Frame

Chèn vào tài liệu hiện tại một khung nổi. Trong tài liệu HTML, khung nổi được dùng để hiển thị nội dung của tập tin khác. Khung nổi không được hỗ trợ bởi trình duyệt cũ Netscape Navigator 4.x.

Bộ sưu tập chữ nghệ thuật

Opens the Fontwork dialog from which you can insert styled text not possible through standard font formatting into your document.

Hyperlink

Opens a dialog that enables you to edit hyperlinks.

Special Character

Allows a user to insert characters from the range of symbols found in the installed fonts.

Dấu định dạng

Opens a submenu to insert special formatting marks like non-breaking space, soft hyphen, and optional break.

Slide Number

Thêm số thứ tự ảnh chiếu hay số thứ tự trang.

Trường

Liệt kê các trường chung bạn có thể chèn vào ảnh chiếu.

Đầu/Chân trang

Adds or changes text in placeholders at the top and the bottom of slides and master slides.

Form Control

This submenu contains form controls like a textbox, checkbox, option button, and listbox that can be inserted into the document.

Please support us!