Trình đơn

Phần này liệt kê các chủ đề trợ giúp có sẵn về trình đơn và hộp thoại.

Biểu tượng Ghi chú

Để sử dụng các lệnh trình đơn, trước tiên bạn cần phải lựa chọn cửa sổ chứa tài liệu bạn muốn soạn thảo. Tương tự, bên trong tài liệu, bạn cần phải lựa chọn một đối tượng để sử dụng các lệnh liên quan đến nó. (Bạn sẽ thấy biết những tên trình đơn, hay lệnh trình đơn, sẽ biến đổi phụ thuộc vào kiểu tài liệu hay kiểu đối tượng đang biên soạn. Chẳng hạn, không có trình đơn tên Ảnh chiếu trong tài liệu văn bản: chỉ trong tài liệu trình diễn.)


Biểu tượng Cảnh báo

Các trình đơn tùy thuộc ngữ cảnh. Có nghĩa là những mục trình đơn sẵn sàng liên quan đến công việc đang làm. Nếu con trỏ nằm trong văn bản, thì các lệnh sẵn sàng thích hợp với công việc biên soạn văn bản. Lựa chọn đồ họa trong tài liệu thì bạn thấy các lệnh trình đơn thích hợp với công việc biên soạn ảnh.


Tập tin

These commands apply to the current document, create a document, open an existing document, or close the application.

Edit

This menu contains commands for editing the contents of the current document.

Xem

This menu contains commands to control the on-screen display of the document, change the user interface and access the sidebar panels.

Chèn

Trình đơn này chứa các câu lệnh được dùng để chèn các phần tử mới vào tài liệu, thí dụ, đồ họa, đối tượng, ký tự đặc biệt và tập tin khác.

Format

Contains commands for formatting the layout and the contents of your document.

Slide

This menu provides slide management and navigation commands.

Chiếu ảnh

Chứa các câu lệnh và tùy chọn để chạy trình chiếu.

Tools

Contains spelling tools, a gallery of object art that you can add to your document, as well as tools for configuring menus, and setting program preferences.

Cửa sổ

Chứa các câu lệnh để thao tác và hiển thị các cửa sổ tài liệu.

Trợ giúp

Trình đơn Trợ giúp cho bạn khởi chạy hệ thống trợ giúp của LibreOffice.

Please support us!