Chèn Bảng Tính vào Ảnh Chiếu

Bạn có thể áp dụng các phương pháp khác nhau để chèn các ô bảng tính vào ảnh chiếu Impress hay trang vẽ Draw.

 1. Chèn một bảng sở hữu — bạn nhập dữ liệu vào các ô và áp dụng định dạng đẹp dùng phần Thiết kế bảng trong ô cửa sổ Tác vụ.

 2. Chèn một bảng mới dạng đối tượng OLE, hoặc chèn một tập tin đã tồn tại dạng đối tượng OLE: bạn có thể ghi rõ liên kết tới tập tin cũng là liên kết động đến dữ liệu mới nhất được lưu vào tập tin bảng tính.

Chèn một bảng sở hữu

 1. Đi tới ảnh chiếu Impress hay trang vẽ Draw vào đó bạn mc chèn bảng.

 2. Chọn lệnh trình đơn Chèn > Bảng, hoặc dùng thanh công cụ Chuẩn để chèn một bảng.

 3. Nhấn đôi vào bảng, sau đó nhập hoặc dán dữ liệu vào các ô.

 4. Chọn một số ô và nhấn chuột phải để mở trình đơn ngữ cảnh. Chọn lệnh để thay đổi nội dung của ô như kích cỡ phông hay khoảng các giữa các dòng.

 5. Nhấn chuột phải vào biên của bảng để mở trình đơn ngữ cảnh cho bảng. Sử dụng trình đơn này để điền vào tên và chú thích về bảng, hay chia đều các cột hoặc hàng, cùng những lệnh khác.

 6. Chọn một số ô và nhấn chuột phải để mở trình đơn ngữ cảnh, với trình đơn này bạn có thể chèn hay xóa các cột hoặc hàng cùng những lệnh khác.

  Để chọn một khoảng các ô theo hình chữ nhật, trỏ vào một ô tại một góc hình chữ nhật đó, nhấn và giữ chuột, sau đó kéo chuột tới góc đối diện rồi thả chuột ra.

  Để chọn một ô, đặt con trở chuột vào ô đó, giữ nút chuột rồi kéo con trỏ chuột tới ô tiếp theo, quay lại rồi thả nút chuột.

Chèn một bảng tính mới dạng đối tượng OLE

Bạn có khả năng thêm một bảng tính LibreOffice Calc rỗng vào ảnh chiếu như là một đối tượng OLE.

 1. Đi tới ảnh chiếu vào đó bạn muốn chèn bảng tính.

 2. Choose Insert - OLE Object - OLE Object. Click Create new and select the LibreOffice Spreadsheet. Click OK. Click in the spreadsheet to enter your data.

 3. Nhấn chuột bên ngoài bảng tính để xem ảnh chiếu.

Để thay đổi kích cỡ của bảng tính, không cần thay đổi kích cỡ của ô, nhấn đôi vào bảng tính, sau đó kéo một móc góc.

Chèn một bảng tính từ một tập tin

Khi bạn chèn vào ảnh chiếu một bảng tính đã tồn tại, các thay đổi được làm trong tập tin bảng tính gốc không phải được cập nhật trên ảnh chiếu. Tuy nhiên, bạn có thể thay đổi bảng tính trên ảnh chiếu.

 1. Đi tới ảnh chiếu vào đó bạn muốn chèn bảng tính.

 2. Choose Insert - OLE Object - OLE Object.

 3. Chọn mục Tạo từ tập tin, sau đó nhấn vào nút Tìm.

 4. Tìm tập tin cần chèn, sau đó nhấn vào nút OK.

  Đánh dấu trong hộp chọn Liên kết đến tập tin để chèn tập tin dạng liên kết.

note

Toàn bảng tính được chèn vào ảnh chiếu. Nếu bạn muốn chuyển đổi bảng được hiển thị, nhấn đôi vào bảng tính, sau đó chọn một bảng khác.


Định dạng > Bố trí ảnh chiếu

Insert - OLE Object - OLE Object

Please support us!