Thử Thời gian Chuyển đổi Ảnh chiếu

LibreOffice giúp bạn xác định thời gian thử đúng để tự động chuyển đổi ảnh chiếu.

Chuẩn bị các ảnh chiếu, khởi chạy chiếu ảnh dùng một biểu tượng đặc biệt, diễn tả ảnh chiếu thứ nhất cho khán giả ảo, sau đó tiếp đến ảnh chiếu kế tiếp, vân vân. LibreOffice thu thời gian hiển thị mỗi ảnh chiếu, vậy lần kế tiếp bạn chạy chiếu ảnh này dùng khả năng tự động chuyển đổi ảnh chiếu, nó sẽ chuyển đổi mỗi ảnh chiếu sau thời gian đã ghi lưu.

Để thu chiếu ảnh với thời gian thử

  1. Mở một trình diễn, sau đó chuyển đổi sang ô xem Bộ sắp xếp ảnh chiếu.

  2. Khởi chạy chiếu ảnh dùng biểu tượng Thử thời gian Biểu tượng trên thanh Xem ảnh chiếu. Bạn sẽ thấy ảnh chiếu thứ nhất, và bộ đếm thời gian trong góc bên dưới.

  3. Khi bạn sẵn sàng tiếp đến ảnh chiếu kế tiếp, nhấn vào bộ đếm thời gian. Để giữ lại thiết lập mặc định cho ảnh chiếu này, nhấn vào ảnh chiếu, nhưng không phải vào ảnh chiếu. Tiếp tục qua tất cả các ảnh chiếu trong trình diễn.

  4. LibreOffice đã ghi lưu thời gian hiển thị mỗi ảnh chiếu. Hãy lưu trình diễn.

  5. If you want the whole presentation to auto-repeat, open the menu Slide Show - Slide Show Settings. Click Loop and repeat after and OK.

Please support us!