In ra ảnh chiếu vừa với cỡ giấy

Bạn có khả năng giảm kích cỡ của ảnh chiếu khi in để khớp với cỡ giấy.

  1. Mở tài liệu cần in.

  2. In Normal View, choose Slide - Properties, and then click the Page tab.

  3. Trong vùng Thiết lập bố trí, đánh dấu trong hộp chọn Vừa đối tượng khít định dạng giấy.

  4. Trong vùng Định dạng giấy, chọn một Định dạng.

  5. Nhấn vào nút OK. Kích cỡ ảnh chiếu sẽ được thay đổi để vừa khít tờ giấy, cũng bảo tồn các vị trí tương đối của những đối tượng trên ảnh chiếu.

Please support us!