Nạp Danh sách Màu sắc, Dải màu và Lưới đan

Bạn có thể sử dụng danh sách để tổ chức các màu sắc, dải màu hay mẫu lưới đan. LibreOffice cung cấp vài danh sách cho bạn nạp và sử dụng trong tài liệu. Cũng có thể thêm hay xoá phần tử trong danh sách, ngay cả tạo danh sách riêng.

Để nạp một danh sách màu sắc:

  1. Chọn lệnh Định dạng > Vùng, sau đó nhấn vào thẻ Màu sắc.

  2. Nhấn vào cái nút Nạp danh sách màu sắc.

  3. Tìm màu bạn muốn nạp, sau đó nhấn vào nút Mở. Một tập tin kiểu danh sách màu sắc có định dạng « [filename].soc ».

Để lưu một danh sách màu sắc, nhấn vào cái nút Lưu danh sách màu sắc, nhập tên tập tin, sau đó nhấn vào nút Lưu.

The freieFarbe HLC color list is based on the CIELAB model and is optimized for professional CMYK printing. The colors in the Compatibility and HTML lists are optimized for displays using a resolution of 256 colors. The palettes “LibreOffice” and “Material” contain the official LibreOffice and Material Design palettes respectively. The tonal.soc palette provides a set of colors organized by luminance contrast that work across different hardware.

Để nạp một danh sách dải màu :

  1. Chọn lệnh Định dạng > Vùng, sau đó nhấn vào thẻ Dải màu.

  2. Nhấn vào cái nút Nạp danh sách dải màu.

  3. Tìm danh sách dải màu bạn muốn nạp, sau đó nhấn vào nút Mở. Một tập tin kiểu danh sách dải màu có định dạng « [filename].sog ».

Để lưu một danh sách dải màu, nhấn vào cái nút Lưu danh sách dải màu, nhập tên tập tin, sau đó nhấn vào nút Lưu.

Để nạp một danh sách lưới đan:

  1. Chọn lệnh Định dạng > Vùng, sau đó nhấn vào thẻ Lưới đan.

  2. Nhấn vào cái nút Nạp danh sách lưới đan.

  3. Tìm danh sách lưới đan bạn muốn nạp, sau đó nhấn vào nút Mở. Một tập tin kiểu danh sách lưới đan có định dạng « [filename].soh ».

Để lưu một danh sách lưới đan, nhấn vào cái nút Lưu danh sách lưới đan, nhập tên tập tin, sau đó nhấn vào nút Lưu.

Định dạng > Vùng

Nạp Kiểu Dáng Dòng và Mũi Tên

Please support us!