Insert Slide from File

Bạn có khả năng chèn các ảnh chiếu từ trình diễn khác vào trình diễn hiện thời. Cũng có thể sao chép và dán các ảnh chiếu giữa các trình diễn khác nhau.

Để chèn một ảnh chiếu từ trình diễn khác:

  1. Mở một trình diễn, sau đó chọn lệnh Xem > Chuẩn.

  2. Choose .

  3. Tìm tập tin trình diễn chứa ảnh chiếu cần chèn, sau đó nhấn vào nút Chèn.

  4. Nhấn vào dấu cộng bên cạnh biểu tượng đại diện tập tin trình diễn, sau đó chọn những ảnh chiếu bạn muốn chèn.

  5. Nhấn vào nút OK.

Để sao chép và dán ảnh chiếu giữa các trình diễn khác nhau :

  1. Mở những trình diễn giữa chúng bạn muốn sao chép và dán ảnh chiếu.

  2. Trong trình diễn chứa những ảnh chiếu cần sao chép, chọn lệnh Xem > Bộ sắp xếp ảnh chiếu.

  3. Chọn những ảnh chiếu, sau đó chọn lệnh Sửa > Chép.

  4. Chuyển đổi sang trình diễn vào đó bạn muốn dán những ảnh chiếu, sau đó chọn lệnh Xem > Chuẩn.

  5. Chọn ảnh chiếu sau đó bạn muốn dán ảnh chiếu đã sao chép, sau đó chọn lệnhSửa > Dán.

Please support us!