Tạo lưu đồ

Để tạo một lưu đồ:

 1. Chọn một công cụ trên thanh công cụ Lưu đồ trên thanhVẽ.

 2. Kéo để vẽ một hình trên ảnh chiếu.

 3. Để thêm nhiều hình hơn, lặp lại hai bước trước.

 4. Mở thanh công cụ Đường nối trên thanh Vẽ, sau đó chọn một dòng kết nối.

 5. Di chuyển con trỏ qua cạnh của hình, để các chỗ kết nối xuất hiện.

 6. Nhấn vào một chỗ kết nối, kéo vào một chỗ kết nối trên hình khác, sau đó buông ra.

 7. Để thêm nhiều đường nối hơn, lặp lại ba bước trước.

Bây giờ bạn có phác thảo cơ bản cho lưu đồ.

Để thêm văn bản vào hình trên lưu đồ

Làm một của những hành động này:

Để tô màu một hình:

 1. Chọn hình, sau đó chọn lệnh Định dạng > Vùng.

 2. Chọn Màu, sau đó nhấn vào một màu trong danh sách.

Để thêm một số « điểm nóng » mà gọi ảnh chiếu khác:

Gán các sự tương tác cho một số đối tượng trên ảnh chiếu.

 1. Chọn đối tượng, sau đó chọn lệnh Chiếu ảnh > Tương tác.

 2. Chọn một sự tương tác trong hộp thoại. Chẳng hạn, chọn tiếp tới ảnh chiếu kế tiếp khi người dùng nhấn vào đối tượng.

Please support us!