Di chuyển Đối tượng

Bạn có khả năng di chuyển một hai nhiều đối tượng đã chọn trên ảnh chiếu, bằng cách kéo chúng, hoặc bằng cách sao chép đối tượng rồi dán chúng vào vị trí khác.

Please support us!