Chỉnh Sửa Đường Cong

Một đoạn đường cong chứa hai điểm dữ liệu (điểm cuối) và hai điểm điều khiển (móc). Một đường điều khiển kết nối một điểm điều khiển với một điểm dữ liệu. Bạn có thể thay đổi hình của đường cong bằng cách chuyển đổi một điểm dữ liệu sang kiểu khác, hoặc bằng cách kéo điểm điều khiển sang vị trí khác.

Cũng có thể sửa đổi các thuộc tính của dòng bằng vách chọn nó rồi chọn lệnh Định dạng > Dòng.

Biểu tượng

Để xem các điểm dữ liệu và điểm điều khiển của một đường cong, chọn đường rồi nhấn vào biểu tượng ĐIểm trên thanh công cụ Vẽ. Mỗi điểm dữ liệu được đại diện bằng hình vuông, còn điểm điều khiển bằng hình tròn. Một điểm điều khiển có thể phủ một điểm dữ liệu.

Để điều chỉnh một đoạn đường cong:

 1. Chọn một đường cong, sau đó nhấn vào biểu tượng Điểm trên thanh công cụ Vẽ.

 2. Làm một của những hành động này:

Để xẻ một đường cong:

Một đường cong chỉ xẻ được nếu nó có ít nhất ba điểm dữ liệu.

 1. Chọn một đường cong, sau đó nhấn vào biểu tượng Điểm trên thanh công cụ Vẽ.

 2. Chọn một điểm dữ liệu, sau đó nhấn vào biểu tượngXẻ cong trên thanh Sửa điểm.

Để tạo một hình đã đóng:

 1. Chọn một đường cong, sau đó nhấn vào biểu tượng Điểm trên thanh công cụ Vẽ.

 2. Trên thanh Sửa điểm, nhấn vào biểu tượng Đóng Bézier.

Để chuyển đổi một điểm dữ liệu trên một đường cong:

 1. Chọn một đường cong, sau đó nhấn vào biểu tượng Điểm trên thanh công cụ Vẽ.

 2. Nhấn vào điểm dữ liệu cần chuyển đổi, sau đó làm một của những hành động này:

Để thêm một điểm dữ liệu :

 1. Chọn một đường cong, sau đó nhấn vào biểu tượng Điểm trên thanh công cụ Vẽ.

 2. Trên thanh Sửa điểm, nhấn vào biểu tượng Chèn điểm.

 3. Trên dòng, nhấn vào vị trí nơi bạn muốn thêm điểm, sau đó kéo một ít.

Biểu tượng Gợi ý

ĐIểm dữ liệu không có một điểm điều khiển thì chọn điểm dữ liệu rồi nhấn vào biểu tượng Chuyển đổi sang đường cong trên thanh Sửa điểm.


Để xoá một điểm dữ liệu :

 1. Chọn một đường cong, sau đó nhấn vào biểu tượng Điểm trên thanh công cụ Vẽ.

 2. Nhấn vào điểm cần xoá.

 3. Trên thanh Sửa điểm, nhấn vào biểu tượng Xoá điểm.

Please support us!