Nạp Kiểu Dáng Dòng và Mũi Tên

Bạn có thể sử dụng các kiểu dáng để tổ chức các kiểu dòng và mũi tên tương tự. LibreOffice cung cấp vài tập tin kiểu dáng chuẩn mà bạn có thể nạp và dùng trong tài liệu. Cũng có thể thêm hay xoá các phần tử trong tập tin kiểu dáng, ngay cả tạo một tập tin kiểu dáng riêng.

Để nạp một tập tin kiểu dáng dòng:

  1. Chọn lệnh Định dạng > Dòng, sau đó nhấn vào thẻ Kiểu dáng dòng.

  2. Nhấn vào nút Nạp kiểu dáng dòng.

  3. Tìm tập tin chứa các kiểu dáng đường bạn muốn thêm, sau đó nhấn vào nút OK. Tập tin có định dạng « [filename].sod ».

Để lưu một tập tin kiểu dáng dòng, nhấn vào nút Lưu kiểu dáng dòng, nhập tên tập tin, sau đó nhấn vào nút OK.

Để nạp một tập tin kiểu dáng mũi tên:

  1. Chọn lệnh Định dạng > Dòng, sau đó nhấn vào thẻ Kiểu dáng mũi tên.

  2. Nhấn vào nút Nạp kiểu dáng mũi tên.

  3. Tìm tập tin chứa các kiểu dáng đường bạn muốn thêm, sau đó nhấn vào nút OK. Tập tin có định dạng « [filename].sod ».

Để lưu một tập tin kiểu dáng mũi tên, nhấn vào nút Lưu kiểu dáng mũi tên, nhập tên tập tin, sau đó nhấn vào nút OK.

Please support us!