Dùng Phím Tắt trong LibreOffice Impress

Biểu tượng Ghi chú

Một số phím tắt nào đó có lẽ đã được gán cho môi trường làm việc trên máy tính của bạn. Vì vậy các phím tắt này không còn sẵn sàng cho LibreOffice. Hãy thử gán phím tắt khác cho LibreOffice, trong Công cụ > Tùy biến > Bàn phím, hoặc trong môi trường làm việc.


Bạn có thể sử dụng bàn phím để truy cập các lệnh của chương trình LibreOffice Impress, cũng như di chuyển trong vùng làm việc. LibreOffice Impress dùng cùng những phím tắt với LibreOffice Draw để tạo các đối tượng vẽ.

Chọn bộ giữ chỗ

LibreOffice Impress AutoLayouts use placeholders for slide titles, text, and objects. To select a placeholder, press +Enter. To move to the next placeholder, press +Enter again.

note

If you press +Enter after you reach the last placeholder in a slide, a new slide is inserted after the current slide. The new slide uses the same layout as the current slide.


Để Tạo và Chỉnh Sửa Đối tượng Vẽ

 1. Bấm phím chức năng F6 để tới thanh Vẽ.

 2. Bấm phím mũi tên bên Phải đến khi bạn tới biểu tượng thanh công cụ của công cụ vẽ.

 3. Có mũi tên bên cạnh thiết bị thì công cụ vẽ sẽ mở một thanh công cụ phụ. Bấm phím mũi tên Lên hay Xuống để mở thanh công cụ phụ, sau đó bấm phím mũi tên Phải hay Trái để chọn một biểu tượng riêng.

 4. Press +Enter.

  Đối tượng được tạo ở trung têm của tài liệu hiện thời.

 5. To return to the document, press +F6.

  Bạn có thể sử dụng những phím mũi tên để định vị đối tượng. Để chọn một lệnh trong trình đơn ngữ cảnh cho đối tượng, bấm tổ hợp phím Shift+F10.

Để chọn một đối tượng

 1. Press +F6 to enter the document.

 2. Bấm phím Tab nhiều lần đến khi tới đối tượng bạn muốn chọn.

Trong khi Chiếu ảnh

To start a Slide Show

To start a slide show from the beginning, press F5.

To start a slide show from the current slide, press Shift+F5.

Tiếp tới ảnh chiếu kế tiếp, hay tới hiệu ứng hoạt họa kế tiếp

Phím dài

Tiếp tới ảnh chiếu kế tiếp mà không chạy các hiệu ứng hoạt họa của đối tượng

+PageDown

Trở về ảnh chiếu trước

+PageUp

Tới một ảnh chiếu cụ thể

Gõ số thứ tự trang của ảnh chiếu, sau đó bấm phím Enter.

Stop slide show

Esc or -.

Bộ sắp xếp ảnh chiếu

Khi bạn chuyển đổi sang Bộ sắp xếp ảnh chiếu lần đầu tiên, bấm phím Enter để thay đổi tiêu điểm của bàn phím sang vùng làm việc. Không thì bấm phím chức năng F6 để chuyển tới vùng làm việc, sau đó bấm phím Enter.

Chọn và bỏ chọn ảnh chiếu

Dùng các phím mũi tên để chuyển tới ảnh chiếu bạn muốn chọn, sau đó bấm Phím dài. Để thêm vào vùng chọn, dùng các phím mũi tên để duyệt tới ảnh chiếu bạn muốn thêm, sau đó bấm Phím dài lần nữa. Còn để bỏ chọn một ảnh chiếu, duyệt tới nó, sau đó bấm Phím dài.

Sao chép một ảnh chiếu :

 1. Use the arrow keys to navigate to the slide that you want to copy, and then press +C.

 2. Move to the slide where you want to paste the copied slide, and then press +V.

Di chuyển một ảnh chiếu :

 1. Use the arrow keys to navigate to the slide that you want to move, and then press +X.

 2. Position the cursor where you want to move the slide, and then press +V.

 3. Chọn dán vào Trước hay Sau ảnh chiếu hiện thời, rồi bấm nút OK.

Please support us!