Tạo Chiếu Ảnh Riêng

Bạn có thể tạo chiếu ảnh riêng để thỏa nhu cầu của nhóm khán giả, dùng các ảnh chiếu bên trong trình diễn hiện thời.

Để tạo một chiếu ảnh riêng:

Define Custom Slide Show Dialog

 1. Chọn lệnh Chiếu ảnh > Chiếu ảnh riêng.

 2. Nhấn vào nút Mới rồi gõ vào hộp Tên một tên cho chiếu ảnh của bạn.

 3. Under Existing Slides, select the slides to add to your slide show, and click the >> button. Hold down Shift to select a range of consecutive slides, or to select multiple individual slides.

Bạn có thể thay đổi thứ tự các ảnh chiếu trong chiếu ảnh riêng, bằng cách kéo thả ảnh dưới thẻ Ảnh chiếu đã chọn.

Để chạy một ảnh chiếu riêng:

Custom Slide Shows Dialog

 1. Chọn lệnh Chiếu ảnh > Chiếu ảnh riêng.

 2. Trong danh sách, chọn chiếu ảnh bạn muốn chạy.

 3. Nhấn vào nút Chạy.

tip

Nếu bạn muốn khởi chạy chiếu ảnh bằng cách nhấn vào biểu tượngChiếu ảnh trên thanh công cụ Trình diễn, hoặc bấm phím chức năng F5, chọn mục Dùng chiếu ảnh riêng.


Tùy Chọn để Chạy Chiếu Ảnh

Để luôn luôn khởi chạy chiếu ảnh từ ảnh chiếu hiện thời:

 1. Choose - LibreOffice Impress - General.

 2. Trong vùng Chạy trình diễn, đánh dấu trong hộp chọn Luôn luôn tại trang hiện tại.

warning

Không bật tùy chọn này nếu bạn muốn chạy chiếu ảnh riêng.


Để ẩn một ảnh chiếu :

To hide the current slide, click the Hide Slide action button.

 1. Chọn lệnh Xem > Bộ sắp xếp ảnh chiếu, sau đó chọn những ảnh chiếu bạn muốn ẩn.

 2. Chọn lệnh Chiếu ảnh > Hiện/ẩn ảnh chiếu.

  Ảnh chiếu này không phải bị gỡ bỏ khỏi tài liệu.

Để hiển thị một ảnh chiếu bị ẩn:

 1. Chọn lệnh Xem > Bộ sắp xếp ảnh chiếu, sau đó chọn những ảnh chiếu bạn muốn hiển thị.

 2. Chọn lệnh Chiếu ảnh > Hiện/ẩn ảnh chiếu.

Please support us!