Nhập khẩu Trang HTML vào Trình diễn

Bạn có khả năng nhập khẩu vào ảnh chiếu bất cứ tập tin văn bản nào, ngay cả văn bản trong tài liệu HTML.

Để chèn vào ảnh chiếu văn bản từ một tập tin:

  1. In the place where you want to insert the text, choose .

  2. Chọn Văn bản hay Tài liệu HTML làm Kiểu tập tin.

  3. Tìm tập tin chứa văn bản bạn muốn thêm, sau đó nhấn vào nútChèn.

Nếu tập tin chứa đoạn văn bản quá lớn để hiển thị trong một ảnh chiếu, bạn có thể chia văn bản ra vài ảnh chiếu.

  1. Nhấn đôi vào văn bản đã chèn, để vào chế độ chỉnh sửa.

  2. Select all of the text that lies below the visible slide area and press +X.

  3. Choose , and then press +V.

  4. Lặp lại bước 1 - 3 đến khi văn bản hoàn toàn nằm trên các ảnh chiếu.

Please support us!