Lưu Trình diễn theo Định dạng HTML

  1. Mở trình diễn mà bạn muốn lưu theo định dạng HTML.

  2. Chọn lệnh Tập tin > Xuất.

  3. Đặt Kiểu tập tin thành Tài liệu HTML (LibreOffice Impress) (.html;.htm).

  4. Nhập một Tên tập tin, sau đó nhấn vào nút Xuất.

  5. Hãy theo những hướng dẫn trong Trợ lý Xuất HTML.

Please support us!