Sử dụng điểm nối

Trong Impress và Draw, bạn có thể kết nối hai hình với một đường kết nối. Khi bạn vẽ một đường nối giữa hai hình, một kết nối sẽ được dính vào các điểm nối trên mỗi hình. Mỗi hình riêng biệt có những điểm nối mặc định khác nhau. Bạn có thể thêm vào những điểm nối riêng của mình vào hình vẽ và nối chúng với nhau.

Để thêm hay sửa chữa các điểm nối

  1. Do one of the following to get existing gluepoints visible for all elements:

  1. Click the Insert Gluepoint icon on the Gluepoints toolbar.

  2. Select element on slide where you want to add gluepoints.

  3. Nhấn vào trong hình mà bạn muốn thêm điểm nối.

    If the shape is filled, you can click anywhere inside the shape. If the shape is unfilled, you can click the border to insert a gluepoint. Once inserted, you can drag the gluepoint to another position inside the shape.

With the four icons next to the Insert Gluepoint icon, you choose the directions which will be permitted for a connector at this gluepoint. You can choose one or more directions for a particular gluepoint.

If the Gluepoint Relative icon is active, the gluepoint moves when you resize the object to keep its position relative to the object borders.

If the Gluepoint Relative icon is not active, the icons next to it are no longer grayed out. With these icons you can decide where a gluepoint will be placed when the size of the object is changed.

Please support us!