Adding a Header or a Footer to All Slides

Every slide is based on a master slide. The text, pictures, tables, fields or other objects that you place on the master slide are visible as a background on all slides that are based on that master slide.

Có cái chủ cho ảnh chiếu, lời ghi chú và bản phát tay.

Thêm đối tượng đầu/chân trang đã xác định sẵn

Mọi kiểu cái chủ đều có một số vùng đã xác định sẵn để hiển thị ngày tháng, phần chân trang và số thứ tự ảnh chiếu.

Chuyển đổi sang ô xem chủ thì bạn có thể kéo vùng như vậy sang vị trí khác, hoặc để thay đổi kích cỡ của vùng. Cũng có thể nhấn vào vùng để gõ văn bản thêm, hoặc tô sáng nội dung của vùng rồi áp dụng định dạng văn bản riêng. Chẳng hạn, bạn có thể thay đổi kích cỡ hay màu của phông chữ.

tip

A predefined Header Area is available only for notes and handouts. If you want a header on all slides, you can move the Footer Area on the master slide to the top.


Objects that you insert on a master slide are visible on all slides that are based on that master slide.

 1. Chọn lệnh Xem > Đầu/Chân trang.

  Bạn thấy hộp thoại có hai trang: Ảnh chiếuGhi chú và Phát tay trên đó bạn có thể gõ vào vùng đã xác định sẵn nội dung thích hợp.

  Header Footer Dialog

  Mặc định là hộp chọn Ngày và Giờ đã được hiệu lực, nhưng định dạng của nó đã được đặt thành Cố định và hộp gõ văn bản vẫn còn rỗng, vì vậy không có ngày tháng và giờ hiện rõ trên ảnh chiếu.

  Mặc định là hộp chọn Chân trang đã được hiệu lực, nhưng hộp gõ văn bản vẫn còn rỗng, vì vậy không có phần chân trang hiện rõ trên ảnh chiếu.

  Mặc định là hộp chọn Số thứ tự ảnh chiếu đã bị bỏ chọn, vì vậy không có số thứ tự ảnh chiếu hiện rõ trên ảnh chiếu.

 2. Gõ hay chọn nội dung nên hiện rõ trên mọi ảnh chiếu.

 3. If you want to change the position and formatting of the master objects, choose View - Master.

  You see the master slide with areas near the bottom. You can move the areas , and you can select the fields and apply some formatting. You can also enter some text here which will be shown next to the fields.

 4. Nhấn vào vùng Ngày rồi di chuyển trường ngày/giờ. Chọn trường <ngày/giờ> rồi áp dụng định dạng riêng để thay đổi định dạng của ngày tháng và giờ trên mọi ảnh chiếu. Cũng vậy với vùng Chân trang và vùng Số thứ tự ảnh chiếu.

 5. Normally the predefined elements of the master slide are set to visible in the presentation. You can control the visibility of the predefined elements by choosing Slide - Master Elements.

  Master Layout Dialog

Thêm đối tượng văn bản dạng đối tượng đầu/chân trang

You can add a text object anywhere on the master slide.

 1. Choose View - Master Slide.

 2. On the Drawing bar, select the Text iconIcon.

 3. Drag in the master slide to draw a text object, and then type or paste your text.

 4. Làm xong thì chọn lệnh Xem > Chuẩn.

tip

Cũng có thể thêm các trường, như ngày tháng hay số thứ tự trang, vào phần đầu/chân trang, bằng cách chọn lệnh Chèn > Trường.


Please support us!