Changing the Background Fill

To use a color, gradient, or hatching pattern for the background

 1. Choose , and then click on the Background tab.

 2. Trong vùng Tô đầy, làm một của những hành động này:

  Select Color, and then click a color in the list.

  Select Gradient, and then click a gradient style in the list.

  Select Hatching, and then click a hatching style in the list.

 3. Click OK.

To use an image for the background

You can display an entire image as a background, or you can tile the image to produce a patterned background.

 1. Choose , and then click on the Background tab.

 2. In the Fill area, select Image, and then click an image in the list.

  note

  To use a custom image for the background, click the Import button. Locate the image and click Open. On returning to the Background tab, the imported image is in the Image list.


 3. Làm một của những hành động này:

  Để hiển thị toàn ảnh làm nền, bỏ chọn hộp Xếp lát trong vùng Vị trí , sau đó chọn mục Tự vừa.

  Để xếp lát ảnh trên nền, chọn mục Xếp lát, sau đó đặt các tùy chọn Kích cỡ, Vị trí, và Hiệu cho ảnh đó.

 4. Click OK.

This modification is only valid for the current presentation or drawing document.

To save a new master as a template

 1. .

 2. .

 3. Choose View - Normal to close the master view.

 4. Choose File - Templates - Save As Template to save the document as a template.

 5. Enter a name for the template. Do not change the category from "My Templates". Click OK.

Now you can use the Templates window to open a new presentation or drawing based on your new template.

Please support us!