Thay đổi Thứ tự Ảnh chiếu

Làm một của những hành động này:

tip

Để gỡ bỏ tạm thời một ảnh chiếu khỏi trình diễn, đi tới Bộ sắp xếp ảnh chiếu, nhấn-phải vào ảnh chiếu đó, sau đó chọn lệnh Hiện/ẩn ảnh chiếu. Số hiệu của ảnh chiếu bị ẩn sẽ có một đường gạch ngang qua. Để hiển thị lại ảnh chiếu, nhấn-phải vào ảnh chiếu đó, sau đó chọn lệnh Hiện/ẩn ảnh chiếu. Vậy hành động này sẽ ẩn một ảnh chiếu đang hiển thị, hay hiển thị một ảnh chiếu đang ẩn.


Please support us!