Hoạt họa sự Chuyển tiếp Ảnh chiếu

Bạn có khả năng áp dụng một hiệu ứng mà chạy khi bạn hiển thị ảnh chiếu.

Để áp dụng một hiệu ứng chuyển tiếp vào một ảnh chiếu

  1. Trong ô xem Chuẩn, chọn ảnh chiếu vào đó bạn muốn thêm hiệu ứng chuyển tiếp.

  2. Trong ô cửa sổ Tác vụ, nhấn vào mục Chuyển tiếp ảnh chiếu.

  3. Trong danh sách, chọn một cách chuyển tiếp ảnh chiếu.

Bạn cũng có thể xem thử hiệu ứng chuyển tiếp trong cửa sổ tài liệu.

Biểu tượng Ghi chú

On Slide Pane an icon appears next to the preview of those slides, which have slide transition. When you present the slide show with the Presenter Console, icon indicates that the next slide has slide transition.


Để áp dụng cùng một hiệu ứng chuyển tiếp vào nhiều ảnh chiếu

  1. Trong ô xem Bộ sắp xếp ảnh chiếu, chọn những ảnh chiếu vào chúng bạn muốn áp dụng hiệu ứng chuyển tiếp.

    If you want, you can use the Zoom toolbarIcon Zoom to change the view magnification for the slides.

  2. Trong ô cửa sổ Tác vụ, nhấn vào mục Chuyển tiếp ảnh chiếu.

  3. Trong danh sách, chọn một cách chuyển tiếp ảnh chiếu.

Để xem thử hiệu ứng chuyển tiếp cho một ảnh chiếu, nhấn vào biểu tượng nhỏ bên dưới ảnh chiếu trong Ô ảnh chiếu.

Để gỡ bỏ một hiệu ứng chuyển tiếp

  1. Trong ô xem Bộ sắp xếp ảnh chiếu, chọn những ảnh chiếu khỏi chúng bạn muốn gỡ bỏ hiệu ứng chuyển tiếp.

  2. Chọn mục Không chuyển tiếp trong hộp liệt kê nằm trong ô cửa sổ Tác vụ.

Please support us!