Xuất khẩu hoạt ảnh theo định dạng GIF

  1. Trên ảnh chiếu, chọn một đối tượng đã hoạt ảnh.

  2. Chọn lệnh Tập tin > Xuất.

  3. Chọn mục GIF - Định dạng trao đổi đồ họa (.gif) trong danh sách các Kiểu tập tin.

  4. Nhấn vào hộp chọn Vùng chọn để xuất khẩu chỉ đối tượng đã chọn, không phải toàn ảnh chiếu.

  5. Tìm vị trí vào đó bạn muốn lưu ảnh GIF đã hoạt họa, nhập tên, sau đó nhấn vào nútLưu.

Please support us!