Tạo ảnh GIF đã hoạt họa

Bạn có khả năng hoạt họa các đối tượng kiểu vẽ, văn bản và đồ họa (ảnh) trên ảnh chiếu, để tạo trình diễn đẹp hơn. LibreOffice Impress cung cấp cho bạn một trình biên soạn hoạt họa đơn giản trong đó bạn có thể tạo các ảnh hoạt họa (khung), bằng cách thu thập các đối tượng từ ảnh chiếu. Hiệu ứng hoạt họa được làm bằng cách xoay qua các khung tĩnh bạn tạo.

Biểu tượng Gợi ý

Tạo hoạt ảnh kiểu ảnh bitmap (GIF đã hoạt họa) thì bạn có thể gán một thời gian đợi cho mỗi khung, cũng xác định số lần chạy dãy hoạt họa.


Để tạo một ảnh GIF đã hoạt họa:

 1. Select an object or group of objects that you want to include in your animation and choose Insert - Media - Animated Image.

 2. Làm một của những hành động này:

 1. Trong vùng Nhóm hoạt họa, chọn mục Đối tượng ảnh bitmap.

  Dùng đường thời gian của hoạt ảnh để xác định thời gian trong đó cần hiển thị mỗi khung, và số lần cần lặp lại dãy hoạt họa (vòng lặp).

 2. Trong hộp Số hiệu ảnh (hộp bên trái), hãy nhập một số hiệu khung.

 3. Trong hộp Thời gian (hộp ở giữa), nhập tổng số giây bạn muốn hiển thị khung đó.

 4. Lặp lại hai bước này cho mỗi khung trong dãy hoạt họa.

  Biểu tượng Gợi ý

  Bạn cũng có thể xem thử dãy hoạt họa, bằng cách dùng các điều khiển bên trái hộp Số hiệu ảnh.


 5. Trong hộp Số lần lặp (hộp bên phãi), chọn tổng số lần bạn muốn dãy hoạt họa chạy.

 6. Trong hộp Canh lề, chọn một tùy chọn sắp đặt các đối tượng.

 7. Nhấn vào nút Tạo.

Please support us!