Chuyển đổi Đối tượng 2D sang Đường Cong, Hình Đa Giác và Đối tượng 3D

You can convert two-dimensional (2D) objects to create different shapes. LibreOffice can convert 2D objects to the following object types:

Two types of 3D objects

Để chuyển đổi một đối tượng sang hình cong:

  1. Chọn một đối tượng hai chiều trên ảnh chiếu hay trang.

  2. Nhấn-phải vào đối tượng rồi chọn lệnh Chuyển đổi > Sang đường Cong.

Để sửa đổi hình của đối tượng, nhấn vào biểu tượng Điểm Biểu tượng trên thanh công cụ Vẽ, sau đó kéo các móc của đối tượng. Cũng có thể kéo các điểm điều khiển của đối tượng, để sửa đổi hình của đường cong.

Để chuyển đổi một đối tượng 2D sang hình đa giác:

  1. Chọn một đối tượng hai chiều trên ảnh chiếu hay trang.

  2. Nhấn-phải vào đối tượng rồi chọn lệnh Chuyển đổi > Sang hình đa Giác.

Để sửa đổi hình của đối tượng, nhấn vào biểu tượng Điểm Biểu tượng trên thanh công cụ Vẽ, sau đó kéo các móc của đối tượng.

Để chuyển đổi một đối tượng 2D sang đối tượng 3D:

  1. Chọn một đối tượng hai chiều trên ảnh chiếu hay trang.

  2. Nhấn vào biểu tượng Bật/tắt lồi Biểu tượngtrên thanh công cụ Vẽ, hoặc nhấn-phải vào đối tượng rồi chọn lệnh Chuyển đổi > Sang 3D.

Để chỉnh sửa các thuộc tính của đối tượng ba chiều, dùng hai thanh công cụ Dòng và Tô đầyThiết lập 3D.

Biểu tượng Gợi ý

Để chuyển đổi một đối tượng văn bản sang hình khối, dùng biểu tượng Chữ nghệ thuật Biểu tượng trên thanh công cụ Vẽ.


Để chuyển đổi một đối tượng 2D sang đối tượng xoay 3D:

Một đối tượng xoay ba chiều được tạo bằng cách xoay đối tượng đã chọn chung quanh trục y (trục theo chiều dọc) của nó.

  1. Chọn một đối tượng hai chiều trên ảnh chiếu hay trang.

  2. Nhấn-phải vào đối tượng, sau đó chọn lệnh Chuyển đổi > Sang đối tượng xoay 3D

Để chỉnh sửa các thuộc tính của đối tượng ba chiều, dùng hai thanh công cụ Dòng và Tô đầyThiết lập 3D.

Biểu tượng Gợi ý

Cũng có thể xoay đối tượng hai chiều trước khi chuyển đổi nó, để tạo một hình phức tạp hơn.


Please support us!