Phím tắt cho LibreOffice Impress

Theo đây có danh sách các phím tắt cho LibreOffice Impress.

Bạn cũng có thể sử dụng các phím tắt chung của LibreOffice.

Biểu tượng Ghi chú

Một số phím tắt nào đó có lẽ đã được gán cho môi trường làm việc trên máy tính của bạn. Vì vậy các phím tắt này không còn sẵn sàng cho LibreOffice. Hãy thử gán phím tắt khác cho LibreOffice, trong Công cụ > Tùy biến > Bàn phím, hoặc trong môi trường làm việc.


Phím chức năng cho LibreOffice Impress

Phím tắt

Hiệu ứng

F2

Sửa văn bản.

F3

Enter Group.

+F3

Exit Group.

Shift+F3

Nhân đôi

F4

Vị trí và Kích cỡ

F5

Xem chiếu ảnh

+Shift+F5

Bộ điều hướng

F7

Spelling

+F7

Từ điển gần nghĩa

F8

Sửa điểm.

+Shift+F8

Vừa văn bản khít khung.

+F3

Styles


Phím tắt trong chiếu ảnh

Phím tắt

Hiệu ứng

Esc or -

Kết thúc trình diễn.

Left click or Spacebar or Right arrow or Down arrow or Page Down or Enter or Return

Play hiệu ứng kế tiếp nếu cố (nếu không, chuyển sang ảnh chiếu tiếp theo).

+Page Down

Tiếp đến ảnh chiếu kế, không phát hiệu ứng.

[number] + Enter

Gõ số hiệu ảnh chiếu rồi bấm phím Enter để tới ảnh chiếu đó.

Right click or Left arrow or Up arrow or Page Up or Backspace

Phát lại hiệu ứng trước. Không có trên ảnh chiếu này thì hiển thị ảnh chiếu trước.

+Page Up

Về ảnh chiếu trước, không phát hiệu ứng.

Home

Nhảy về ảnh chiếu đầu trong chiếu ảnh.

End

Nhảy tới ảnh chiếu cuối trong chiếu ảnh.

+ Page Up

Về ảnh chiếu trước.

+ Page Down

Tới ảnh chiếu kế tiếp.

B hay .

Hiển thị màn hình màu đen đến khi có cú bấm phím hay sự kiện bánh xe chuột kế tiếp.

W hay ,

Hiển thị màn hình màu trắng đến khi có cú bấm phím hay sự kiện bánh xe chuột kế tiếp.

P

Use mouse pointer as pen

E

Erase all ink on slide

+A

Turn off pointer as pen mode


Phím tắt trong ô xem chuẩn

Phím tắt

Hiệu ứng

Phím cộng (+)

Phóng to.

Phím trừ (-)

Thu nhỏ.

Phím nhân (*) [vùng con số]

Vừa trang khít cửa sổ.

Phím chia (÷) [vùng con số]

Phóng to vùng chọn hiện thời.

Shift++G

Nhóm lại các đối tượng đã chọn.

Shift++A

Rã nhóm các đối tượng trong nhóm đã chọn.

+ click

Vào nhóm, để sửa đối tượng riêng của nó. Nhấn vào bên ngoài nhóm để trở về ô xem chuẩn.

+Shift+K

Kết hợp các đối tượng đã chọn.

+Shift+K

Xẻ đối tượng đã chọn. Tổ hợp phím này chỉ hoạt động với một đối tượng đã được tạo bằng cách kết hợp ít nhất hai đối tượng.

+ Plus key

Nâng lên trước.

Shift++ Plus key

Nâng lên.

+ Minus key

Hạ xuống.

Shift++ Minus key

Hạ xuống dưới.


Shortcut Keys when Editing Text

Phím tắt

Hiệu ứng

+Enter

Soft hyphens; hyphenation set by you.

+Shift+F5

Non-breaking hyphen (is not used for hyphenation)

+Shift+F5

Các khoảng trống không có ngắt. Các khoảng trống không có ngắt không sử dụng được cho nối chữ và không mở rộng được nếu văn bản được căn 2 bên.

Shift+Enter

Ngắt dòng mà không thay đổi đoạn

Mũi tên trái

Di chuyển con trỏ sang trái

Shift+Phím mũi tên trái

Di chuyển con trỏ cùng phần chọn sang trái

Key

Tới đầu của từ

+Shift+nhấn chuột

Chọn sang trái từng từ một

Mũi tên phải

Di chuyển con trỏ sang phải

Shift+Phím mũi tên phải

Di chuyển con trỏ với phần chọn sang phải

+Page Up

Nhảy tới từ tiếp theo

+Shift+nhấn chuột

Chọn sang bên phải từng từ một

Mũi tên chỉ lên

Di chuyển con trỏ lên một dòng

Shift+Phím mũi tên lên

Chọn các dòng theo hướng lên trên

+Page Up

Di chuyển con trỏ tới đầu của đoạn trước

Mũi tên chỉ xuống

Di chuyển con trỏ xuống một dòng

Shift+Phím mũi tên xuống

Chọn các dòng theo hướng đi xuống

+Page Down

Move cursor to end of paragraph. Next keystroke move cursor to end of next paragraph

+F3

Tới đầu dòng

+F3

Tới và chọn đầu một dòng

+F3

Tới cuối dòng

+F3

Tơi và chọn cuối dòng

+F3

Go to start of text block in slide

+F3

Go to end of text block in slide

Key

Xoá văn bản tới cuối từ

+Page Up

Xoá văn bản tới đầu từ

Trong một danh sách: xoá một đoạn trống trước đoạn hiện hành

+Shift+F5

Xoá văn bản tới cuối câu

+Shift+F5

Xoá văn bảnn tới đầu câu


Phím tắt cho LibreOffice Impress

Phím tắt

Hiệu ứng

Phím mũi tên

Di chuyển đối tượng đã chọn hay ô xem trang về hướng của mũi tên.

+ Arrow Key

Di chuyển xung quanh trong ô xem trang.

Shift + kéo

Hạn chế sự di chuyển của đối tượng đã chọn, theo chiều ngang hay nằm dọc.

+ drag (with Copy when moving option active)

Hold down and drag an object to create a copy of the object.

Key

Ấn giữ tổ hợp phím để vẽ hay thay đổi kích cỡ của đối tượng, bằng cách kéo từ tâm đối tượng ra ngoài.

+ nhấn chuột

Chọn đối tượng ở sau đối tượng được chọn hiện thời.

+Shift+nhấn chuột

Chọn đối tượng ở trước đối tượng được chọn hiện thời.

Shift+nhấn

Chọn các mục kế nhau, hay một đoạn văn bản. Nhấn vào đầu của vùng chọn, di chuyển tới cuối vùng chọn, sau đó ấn giữ phím Shift trong khi nhấn chuột.

Shift+kéo (khi thay đổi kích cỡ)

Ấn giữ phím Shift trong khi kéo, để thay đổi kích cỡ của đối tượng, để bảo tồn tỷ lệ.

Phím Tab

Chọn các đối tượng theo thứ tự tạo mỗi mục.

Shift+Tab

Chọn các đối tượng theo thứ tự ngược tạo mỗi mục.

Esc

Thoát khỏi chế độ hiện thời.

Enter

Kích hoạt một đối tượng giữ chỗ trong một trình diễn mới (chỉ nếu khung được chọn).

+Enter

Di chuyển tới đối tượng văn bản kế tiếp trên ảnh chiếu.

Không có đối tượng văn bản trên ảnh chiếu, hoặc nếu bạn đã tới đối tượng văn bản cuối cùng, thì một ảnh chiếu mới được chèn sau ảnh chiếu hiện thời. Ảnh chiếu mới dùng cùng một bố trí với ảnh chiếu hiện thời.

PageUp

Chuyển đổi về ảnh chiếu trước. (Không hoạt động trên ảnh chiếu đầu.)

PageDown

Chuyển đổi tới ảnh chiếu kế tiếp. (Không hoạt động trên ảnh chiếu cuối.)


Navigating with the Keyboard in Slide Sorter and Slide Pane

Phím tắt

Hiệu ứng

Home/End

Set the focus to the first/last slide.

Left/Right arrow keys or Page Up/Down

Set the focus to the next/previous slide.

+Shift+PageDown

Move selected slides down one position in Slide Sorter list. If you select multiple slides, they are moved together with the last selected slide in the list.

+Shift+PageUp

Move selected slides up one position. If you select multiple slides, they are moved together with the first selected slide in the list.

+Shift+End

Move selected slides to end of Slide Sorter list.

+Shift+Home

Move selected slides to start of Slide Sorter list.

Enter

Change to Normal Mode with the active slide when in Slide Sorter. Add a new slide when in Slide Pane.


Please support us!